مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب واخلاق و عفت عمومی

فهرست مطالب
» قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی« ۹
»مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی« ۲۹
»ابالغیههای نخست وزیری، ریاست جمهور و مصوبات شوراهای عالی« ۹۵
»مصوبات هیئت وزیران« ۱۰۱
»مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« ۱۲۷
»مصوبات وزارت کشور« ۱۳۱
»بخشنامهها و مصوبات قوه قضائیه« ۱۳۵
»مصوبات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان« ۱۴۱
»مصوبات سازمان صدا و سیما« ۱۶۳

امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و
دنبالههای پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه
ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد.
آن کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام
میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است،
یک تعلیم عمومی است؛ این برای حکومــتی که به نام
اسالم بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکند.
حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است
نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل بیت ))۱۷/۱۲/۹۶

بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام عفاف و حجاب دستور مؤکدی برای زنان و
مردان است تا با تعدیل عواطف و تمایالت و ایجاد مصونیت حضور فعال در اجتماع
را فارغ از نگاه جنسیتی و بر مبنای برابری بین زن و مرد در کسب دانش و فضایل و
بهرهوری از توانمندیها نهادینه کند.
بدون تردید رعایت حجاب و پوشش و عفاف یکی از بزرگترین شاخصهای ارزش
انسانی و یکی از آشکارترین نشانههای سالمت جوامع اسالمی است. از سوی دیگر
حجاب و حفظ عفت عمومی نه تنها فریضهای واجب است، بلکه اهتمام برای رعایت
آن از مصادیق دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر و وظیفهای همگانی و
متقابل است که بر عهدهی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم
نسبت به دولت میباشد. بنابراین تدوین و وضع قوانین در این راستا عالوه بر استحکام
و حراست از سالمت دینی، اخالقی و روانی، ثمرات و دستاوردهای نیکویی برای جامعه
در پی خواهد داشت.
با پیروزی انقالب اسلامی، مصوبات شورای انقالب در جهت گسترش پوشش
اسلامی به خصوص برای کارکنان دولت اعالم شد و تاکنون قوانین و آییننامههای
متعددی در این زمینه به تصویب رسیده است. شورای فرهنگی اجتماعی زنان و
خانواده نیز در راستای وظایف خود مبنی بر سیاستگذاری در امور زنان و ایجاد
هماهنگی بین دستگاهها در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، سیاستها
و اقدامات متعددی را در راستای پیاده نمودن حجاب و عفاف در جامعه تصویب و اجرا
نموده است. از جمله این سیاستها میتوان به ”اصول و مبانی روشهای اجرایی
گسترش فرهنگ عفاف )مصوب ۱۳۷۶“ ،”)راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
)مصوب ۱۳۸۴ ”)و ”آییننامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب )مصوب
۱۳۸۴ ”)اشاره کرد.
با توجه به گستردگی قوانین موجود، امروزه بیشترین مشکل در این زمینه به فقدان
فرهنگسازی و اجرا نشدن صحیح قانون مربوط میشود که باعث بروز معضالتی در
این خصوص شده است.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به عنوان اولین مرجع سیاستگذار در
حوزه مسائل زنان و خانواده و با توجه به نقش اثرگذار خود در طالیهداری مباحث
علمی و فرهنگی زنان در عرصههای گوناگون بر آن شد تا با گردآوری مجموعه
قوانین و مقررات مربوط به عفاف و حجاب جامعه فرهیخته کشور را نسبت به قوانین
و مقررات و مصوبات موجود در موضوع حجاب و عفاف رهنمون سازد.
در این مجموعه تنها برگزیدهای از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که
با مقوله عفاف و حجاب و اخالق و عفت عمومی ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم
دارد، طبق تاریخ تصویب و یا ابالغ جمعآوری، تنظیم و ارائه شده است. به امید آنکه
اندیشمندان و مسئوالن اجرایی با توجه به قوانین الزماالجرا بستر سالمتی، رشد و
تعالی بیشتر ایران اسالمی را فراهم نمایند.
در پایان از همکاری خانمها مهناز بادران و زهره احدییار جهت تنظیم این
مجموعه تشکر و قدردانی میشود.
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
زمستان ۱۳۹۶

۱-قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی
قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به
دولت)مصوب ۵/۷/۱۳۶۰)
….فصل دوم – انواع جرائم و خطاها
ماده ۱۴ – جرائم و خطاها که در این قانون مطرح است چهار قسم است:
۱ – جرائم سیاسی و نظامی.
۲ – جرائم مالی و اداری.
۳ – تخلفهای انضباطی.
۴ – اعمال خالف اخالق عمومی.
ماده ۱۸ – اعمال خالف اخالق عمومی عبارتست از:
۱ – اعمال منافی عفت عمومی.
۲ – تجاهر به فسق و فجور.
۳ – استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر.
۴ – اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
۵ – عدم رعایت حجاب اسالمی.
۶ – نشر و توزیع نوارهای مبتذل و یا عکسهای مستهجن و صور قبیحه.
قانون خط مشی کلی و اصول برنامههای سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران )مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۱)

فصل اول – اصول کلی: نظر به این که خط حاکم بر صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران باید با توجه به اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران و نقش این رسانه
همگانی تعیینشود، مواد زیر به عنوان اصول عام و کلی خط مشی این سازمان اعالم
میگردد:
ماده ۱ – حاکمیت اسالم بر کلیه برنامهها و پرهیز از پخش برنامههایی که مخالف
معیارهای اسالمی باشد.
ماده۲- حاکمیت روح انقالب و قانون اساسی بر کلیه برنامهها در شعار استقالل،
آزادی، جمهوری اسالمی متبلور است.
ماده ۱۹ – در کلیه برنامهها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل
پخش نیست:
ج – پخش آن موجب فساد اخالق و هتک حرمت جامعه گردد »انالذین یحبون
ان تشیع الفاحشه فیالذین آمنوا..«

مسائل عقیدتی:
ماده ۲۱ – باال بردن سطح بینش اسلامی مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف
جامعه با اصول مبانی و احکام اسالم به شیوهای رسا و بدون ابهام.
برنامههای فرهنگی:
ماده ۲۸ – تالش در جهت تسریع انقالب فرهنگی و بازگشت به هویت اسالمی
خویش.
ماده ۲۹-کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان، رشد فضائلاخالقی،
تزکیهنفس وبسط معنویت در جامعه.
برنامههای اجتماعی:
ماده ۴۳ – ایجاد زمینه جهت جایگزینی روابط انسان ساز اسالمی در جامعه و
تصحیح روابط اجتماعی.
ماده ۴۵ – بیان و تشریح مقام واالی زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش
واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسالمی خویش و همچنین زمینهسازی برای
از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلتهای اخالقی در خانوادهها و کمک
به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی کشور)مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴)

فصل دوم: ماده ۷ -تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال
خالف شرع و اخالق عمومی به قرار زیر است:
۱۱ -اعتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و
شئون شغلی است.
۱۲ -ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی.
۱۵ -القاء اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسالمی.
قانون مطبوعات )مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴)
»ن« والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه مینویسند.»قرآن کریم«
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق
عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.»قانون اساسی اصل ۲۴ »

فصل دوم: رسالت مطبوعات:
ماده ۲ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی بر عهده دارد عبارت
است از:
الف – روشن ساختن افکار عمومی و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم
در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱(ماده ١مطبوعات در این قانون عبارتند از
نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون
خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی،
نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند.(
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی بیان شده است.
د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری )اسراف، تبذیر، لغو، تجملپرستی، اشاعه
فحشاء و…( و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسالمی و گسترش فضائل اخالقی.

فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده ۶(- اصالحی ۳۰/۰۱/۱۳۷۹ )نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام
اسالم و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند.
۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی و ترویج مطالبی که به اساس
جمهوری اسالمی لطمه وارد کند.
۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خالف عفت

عمومی.
۵ – استفاده ابزاری از افراد )اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین
به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانونی.
ماده ۹ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ -تابعیت ایران.
۲ -دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳ -عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴ -عدم اشتهار به فساد اخالق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسالمی
که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
ماده ۲۸ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و
موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی کشور)مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴)

…فصل دوم
ماده ۷ -تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خالف شرع
و اخالق عمومی به قرار زیر است.
۱۱ -اعتیاد و ارتکاب اعمال خالف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و
شئون شغلی است.
۱۲-ارتکاب اعمال خالف شرع و عدم رعایت حجاب اسالمی.
۱۳ -القای اندیشههای الحادی و توهین به مقدسات اسالمی.

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )مصوب
۱۲/۱۲/۱۳۶۵)
ماده۱ -به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل
میگردد:
۱ -رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی.
۲ -استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
۴ -رواج فرهنگ و هنر اسالمی
.
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که
استفاده از آنها در مألعام خالف شرع است و یاعفت عمومی را جریحهدار
می‌کند)مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵)
ماده ۱ – ً کسی که عالما لباسها و نشانههایی که عالمت مشخصه گروههای
ضد اسلام یا انقالب است را تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در مألعام و
انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته میشوند و البسه و اشیاء مذکور در
حکم قاچاق محسوب میشود.
تبصره – نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از
شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۲ – مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و
استفادهکنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد بود:
۱ -تذکر و ارشاد.
۲ -توبیخ و سرزنش.
۳ -تهدید.
۴-تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه
نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد واردکننده و تولیدکننده، ۱۰
تا ۲۰ ضربه شالق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفادهکننده.
۵ -لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شالق یا جریمه نقدی از
۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفادهکننده.
دادگاه با توجه به شرایط و حاالت مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر
مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم مینماید.
تبصره ۱ – دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن
با ضوابط اسالمی مینماید.
تبصره ۲ – در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد عالوه بر یکی از مجازاتهای
فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود:
۱ -انفصال موقت تا دو سال.
۲ -اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
۳ -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانهها و شرکتها و نهادها
و ارگانهای دولتی و عمومی.
ماده ۳ – دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱
میپردازند مجرم شناخته میشوند و برای بار اول کاالهایی که دراختیار دارند ضبط و
طبق بند الف ماده ۲ عمل میشود، در صورت تکرار جرم بار اول دویست و پنجاه هزار
تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصد هزارریال تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شد.
ماده ۴ – کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خالف شرع
و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه
صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم میگردند.
ماده ۵ – فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴
قانون مجازات اسالمی معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ – وسائل ضبط و تکثیر نوار )ویدئو، وسایل تکثیر نوار…( پس از پاک
کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط میشود و توسط دادستان در اختیار
دولت قرار میگیرد تا مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت دولت میرسد در اختیار
مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
تبصره ۲ – اشیا موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی
که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و مورد استفاده
قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده ۶ – در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر
سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی میباشند
مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب میشود. و به حبس از ۱
سال تا ۳ سال محکوم میشود. در مورد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول
عالوه بر حبس از خدمت نیز منفصل میشود.
ً تبصره – در صورتی که چند نفر مشترکا شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها
را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم میگردد.
ماده ۷ – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صالحیت دادگاههای انقالب
اسالمی است.
ماده ۸ – آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب
هیأت دولت خواهد رسید.
قانون اصالح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران
)مصوب ۹/۴/۱۳۶۶)
ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰
ماده واحده – تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران به شرح زیر
اصلاح میشود:
تبصره ۲ – هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار
دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف،
ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم
پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به
مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و
پرداخت هزینههای مربوطه خواهدبود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به
طور دائم قطع و اقدام به جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک
را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)
فصل دوم – تخلفات اداری
ماده ۸ – تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ -اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری.
۲۰ -رعایت نکردن حجاب اسالمی.
۲۱ -رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره)مصوب
۲۳/۱۱/۱۳۷۳)
ماده ۴ – کلیه دستگاههای فرهنگی کشور موظفاند اثرات مخرب استفاده از
برنامههای منحرفکننده را در جامعه تبیین نمایند.
ماده ۵ – سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )مؤسسه رسانههای
تصویری( میتوانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از برنامههای ماهواره که مغایر
با ارزشهای و مبانی فرهنگ اسالمی و ملی نباشد اقدام نمایند.
ماده ۱۰ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارت پست و تلگراف و
تلفن و سازمانهای ذیربط موظفاند با استفاده از اهرمهای حقوقی و بینالمللی در
جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامههای مخرب
و مبتذل ماهواره اقدام الزم را انجام دهند.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش)مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴)
ماده ۲ – ضوابط عمومی گزینش اخالقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و
پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از داوطلبان مراکز
تربیت معلم، دانشسرای تربیت معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و
اشتغال، بورسیه های داخل و خارج، اعزام مأمورینثابت، مأمورین و منتقلین سایر
دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، عالوه بر داشتن شرایط عمومی
استخدام، )صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی(، به قرار ذیل است:
ّح در قانون اساسی
۱ -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصر
جمهوری اسالمی ایران.
۲ -التزام عملی به احکام اسالم.
۴ -عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق.
تبصره ۲ – ایثارگران در گزینش دارای اولویت میباشند ودر موارد محدودیت
ظرفیت و کثرت تقاضا، مالکهای تقدم )مانند مناطق محروم، فعالیتدر نهادهای
انقالب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر برای خواهران( نیز نسبت به
داوطلبان اعمال میگردد.
ماده ۱۰ – هستههای گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند:
۲ -بررسی و تعیین صالحیت اخالقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این
قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال )به تحصیل یا استخدام(.
۳ -تأیید صالحیت کارکنان هسته.

ماده ۱۳ – کارگزاران گزینش میباید عالوه بر ضوابط مندرج در ماده ۲ این قانون
دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف – شرایط مقرر در فرمان ۱۵٫۱۰٫۱۳۶۱ حضرت امام خمینی )ره(: صالح،
متعهد، عاقل، صاحب اخالق کریمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند و تنگ نظر،
تندخو، مسامحه کار و سهل انگار نباشند.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده(
)مصوب ۲/۳/۱۳۷۵)
فصل هجدهم – جرائم ضد عفت و اخالق عمومی
ماده ۶۳۷ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط
نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا
نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده
تعزیر میشود.
ماده ۶۳۸ – هر ک ً س علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی
نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا )۷۴)ضربه شالق محکوم
میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد
ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا )۷۴ )ضربه
شالق محکوم خواهد شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به
حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم
خواهند شد.
ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند
”الف“ عالوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد
شد:
الف – کسی که مرکز فساد یا فحشاء دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم
نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور
به حد قوادی نیز محکوم میگردد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور کیفری( )مصوب
۲۸/۰۶/۱۳۷۸)
ماده ۱۸۸ – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خالف اخالق حسنه است.
۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره ۱(- اصالحی ۲۴/۳/۱۳۸۵ )منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع
جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور
در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی
که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر
نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب )در امور مدنی()مصوب
۲۱/۱/۱۳۷۹)
ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که
مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
قانون ساماندهی مد و لباس)مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵)
ماده ۱ – به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی – اسالمی، ارجنهادن،
تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و
پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به
پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع
این قانون، کارگروهی) کمیتهای( متشکل از یک نفر نماینده تاماالختیار از هرکدام از
وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن
و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مدیریت و برنامهریزی کشور
وسه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط )طراحان و تولیدکنندگان( و یک نفر نماینده از
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر تشکیل دهد.
تبصره- مصوبات این کارگروه )کمیته( پس از امضاء و ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران مکلفاند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی
مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه)کمیته( یادشده در ماده )۱ )
این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر
با فرهنگ ایرانی- اسالمی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی
جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنوارههای ملی، منطقهای و
بینالمللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی- اسالمی برگزارنماید.
ماده ۴ – طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-
اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و
مالکیت صنعتی خواهد بود.
ماده ۵ – وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و
فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسالمی، نمایشگاههای عرضه
فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶ – وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصالحات بعدی آن، عوارض
گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که
امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷ – وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفاند
در تأسیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان
تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسالمی را در اولویت قرار دهند.

تبصره ۱ – تعیین شرایط استفاده از تسهیالت و مزایای دولتی و مشموالن آن به
عهده کارگروه )کمیته( یادشده در ماده )۱ )این قانون خواهد بود.
تبصره۲ – بانکها ملزم هستند که دراعطای تسهیالت بانکی و وامهای خوداشتغالی،
متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۸ – وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی الزم را برای
تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.
ماده ۹ – کلیه دستگاههای دولتی مکلفاند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی
رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی- اسالمی
تسهیالت خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰ -وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی
موظفاند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رسالههای تخصصی مشمول این
قانون اقدام الزم بهعمل آورند.
ماده ۱۱ – آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط تهیه و بهتصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ) مصوب ۷/۸/۱۳۸۶)
فصل اول- اختراعات
ماده ۴ – موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
و – اختراعاتی که بهرهبرداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و
اخلاق حسنه باشد.

فصل دوم- طرحهای صنعتی
ماده ۳۲ – عالمت درموارد زیر قابل ثبت نیست:
ب – خالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ماده ۴۶ – اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخالف موازین
شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا
عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسهای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است،
نمیتواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر
مجاز مینمایند )مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶)
ماده ۱ – هر شخصی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و
بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود،
اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر روی نوار
و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب
مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب
خسارت مالی است درصورت مطالبه به صاحبان اثر به جریمه نقدی از دو میلیون ریال
تا بیست میلیون ریال محکوم میشود.
تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی را مالک عمل قرار دهد.
ماده ۲ – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای
صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی دارد. متخلفین از
این امر به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – نیروهای انتظامی موظفاند ضمن ممانعت از فعالیت این گونه افراد و
مراکز نسبت به پلمب این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نمایند.
تبصره ۲ – در خصوص شخصیتهای حقوقی، باالترین مقام اجرایی تصمیم گیر
مسئول خواهد بود.
ماده ۳ – عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم
از این که عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند
یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای محصول حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز
به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف – عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در
مرتبه اول به یک تا ه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه ویکصد میلیون ریال
جریمه نقدی و در صورت تکرار به ۲ تا ۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و
دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هرحال چنانچه از مصادیق افساد
فیاالرض شناخته شود به مجازات آن محکوم میگردند.
تبصره ۵ – آثار سمعی و بصری ”مستهجن“ به آثاری گفته میشود که محتوای
آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزشجنسی باشد.
ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتهای شو و نمایشهای مبتذل
در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال
جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون
ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا
ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا
به مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.
تبصره ۱ – آثار سمعی و بصری ”مبتذل“ به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنهها
و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخالقاسالمی را تبلیغ و نتیجهگیری کند.
تبصره ۲ – دارندگان نوارها و دیسکتهای مستهجن و مبتذل موضوع این قانون
به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محکوم
ً خواهند شد. ضمنا الزم است نوارها و دیسکتهای مکشوفه امحاء گردد.
تبصره ۳ – استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر
نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرره برای
عامل خواهد بود.
ماده ۴ – رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاههای
انقالب است.
ماده ۵ – کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین
ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل میشود و درخصوص وسایل
و تجهیزات تحمیل شده از سوی مراجع ذیصالح در شهرستانها نیز به همین نحو
عمل میشود.

قانون جرائم رایانهای )مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)
بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخالق عمومی
ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده
محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا
ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج
میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال تا چهل میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۴۰ )ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به
حداقل یکی از مجازاتهای فوق میشود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق میگردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک
میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۱ )ریال تا پنج میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال جزای نقدی محکوم
خواهد شد.
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا
به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فیاالرض شناخته نشود، به حداکثر
هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی
اطالق میشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل
جنسی انسان است.
ماده۱۵ـ هرکس از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده
مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک،
ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده
یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون
)۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال تا بیست میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۲۰ )ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو
میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۲ )ریال تا پنج میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال است.
ب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان
یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا
دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد،
به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال
تا بیست میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۲۰ )ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده )۱۴ )شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که
برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا
توزیع یا انتشار یا معامله میشود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده۱۶ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا
تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف
ً منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک
روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال تا چهل میلیون
)۰۰۰٫۰۰۰٫۴۰ )ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر
دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۷ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا
فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی
ً منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب
هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج
میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۵ )ریال تا چهل میلیون )۰۰۰٫۰۰۰٫۴۰ )ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهدشد.
قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر )مصوب۱۹/۳ /۱۳۹۴)
ماده ۱۶ -ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده میشود؛
عهدهدار وظایف زیر است:
۱-
۲-
۳-
۱۱ -پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در
خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب.

☆مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
نقشه مهندسی فرهنگی کشور )مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۹۱)
راهبرد کلان ۵ :طراحی و نهادینه سازی آداب و سبک زندگی اسالمی-ایرانی در
زمینه های خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین
)علیهم السالم(
راهبردهای ملی
۴ .تبیین و نهادینه سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسالمی در مناسبات
و ارتباطات اجتماعی.
نقشه جامع علمی کشور) مصوب جلسات ۶۷۹-۶۲۲ تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۹-
۱۴/۱۰/۱۳۸۹ )
راهبرد کالن۵ :نهادینهکردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرایندهای
اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی.
راهبردهای ملی
۴ .ارتقای سطح آگاهی و اعتقاد و رفتار اسالمی در فعاالن و نهادهای عرصه علم
و فناوری و اسالمی شدن نمادها در مؤسسات آموزشی و پژوهشی.
راهبرد کالن ۶ :تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و
آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کالن
نقشه.
راهبرد ملی
۷ .تحول در نگرشها و روشها و محتواهای آموزشی بر اساس جهانبینی و
تعلیم و تربیت اسلامی به منظور ارتقای تواناییها و تقویت تفکر منطقی و خالق و
جستوجوگر در دانشآموزان و دانشجویان منطبق با آموزههای اسالمی در زمینههای
فردی و خانوادگی و اجتماعی.

سند دانشگاه اسلامی )مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲)
اصل دوم: اصول و مبانی
۱ )حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخالق اسالمی در تمامی ابعاد دانشگاه)نهادینه
سازى اصول، معارف، شریعت و اخالق اسالمی و توجه به فرهنگ امامت، والیت و
انتظار در تمامى ابعاد دانشگاه اسالمى(
۴ )تقدم تزکیه بر تعلیم )اولویت دادن
به تربیت و تهذیب روحی و تعالی معنوی
سرمایه انسانی دانشگاه و محوریت داشتن تزکیه در محتوای آموزشی و پژوهشی و
تنظیم ساختارهای دانشگاه(
۱۳ )اعتالی فرهنگى فضای عمومی دانشگاه )انضباط بخشى و اعتالى فرهنگى-
تربیتى فضاى عمومى دانشگاهها و رعایت شئونات محیط علمى و تعظیم شعائر در
دانشگاهها براساس فرهنگ اسالمى(
راهبرد ۱۴:
نهادینهسازی فرهنگ عفاف و حجاب، ساماندهی فضای عمومیدانشگاهها و حفظ
شئون محیط علمی دانشگاه.
اقدامات:
۱-۱۴ -گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید براجرای ضوابط، تکمیل و
ُ متناسب سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حسن اجرا.
۲-۱۴ -ایجاد سازوکار ترویج، اجرا و بروزرسانی طرح انطباق و بازنگری و
کارآمدسازی شاخصها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستانها
و مراکز بهداشتی.
۳-۱۴ -اجرای دقیق و بهروزرسانی استانداردها و آییننامههای پوشش و رفتار
حرفهای در محیطهای آموزش و درمان دولتی و غیر دولتی.
۴-۱۴ -حمایت از پژوهشها و فعالیتهای علمی و کاربردی در زمینه عفاف و
حجاب در دانشگاهها.

۵-۱۴ -تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و
زمینهسازی فرهنگ عفاف و حجاب.
۶-۱۴ -بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه سازی خدمات دانشگاه با
هدف کاهش اختالط غیرضروری دختر و پسر.
۷-۱۴ -بهسازی محیطهای درمانی بر اساس معماری اسالمی- ایرانی به منظور
ارتقای سالمت معنوی.
۸-۱۴ -ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاههای ویژه دختران و پسران
با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانوادهها.
۹-۱۴ -تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان
و رعایت احکام شرعی و آداب اسالمی.
۱۰-۱۴ -استفاده از فرصتهای متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و
موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه.
۱۱-۱۴ -حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با
ارزشهای اسالمی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۲-۱۴ -تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه
در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار
و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی.
۱۳-۱۴ -ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و
نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسالمی.
۱۴-۱۴ -ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجویان مستعد، ارزشی و
محجبه خارجی بهویژه از جهان اسالم و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان.
.
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )مصوب جلسه ۷۰۴ مورخ
۶/۱۰/۱۳۹۰)
هدفهای عملیاتی و راهکارها
۳ .ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب متناسب با قابلیتها و ظرفیتهای
نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
آیین نامه گزینش اخالقی داوطلبان ورود به دانشگاهها )مصوب ۹/۱۱/۱۳۶۳
و ۱۶/۱۱/۱۳۶۳)
الف- داوطلبانی حق ورود به دانشگاهها را دارند که عالوه بر قبولی در امتحانات
کنکور شرایط ذیل در مورد آنان احراز شده باشد.
ّن به دین اسالم یا یکی دیگر از ادیان آسمانی.
۱ – تدی
ّن داوطلبان ادعای خود ایشان است و هیچکس خودسرانه
تبصره ۱ – مالک تدی
حق تفتیش و تحقیق در عقاید آنان را ندارد.
تبصره ۲ – هر گاه داوطلبی در هنگام ورود به دانشگاه مدعی مسلمانی یا متدین
بودن به یکی از ادیان آسمانی دیگر گردید، ادعای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه در
یک محکمه صالح رسمی خالف آن ثابت شود که در آن صورت از شخص مزبور حق
تحصیل )و اگر وارد دانشگاه شده باشد، حق ادامهتحصیل( سلب خواهد شد. )مصوب
۱۶/۲/۱۳۶۵ ،جلسه ۶۷ شورای عالی انقالب فرهنگی(.
۲ – عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران )اعم از اینکه به صورت فعالیت
سیاسی باشد یا نظامی( )مصوب ۱۰/۴/۱۳۶۵ ،مصوب جلسه ۷۵ شورای عالی
انقالب فرهنگی(.
تبصره – مالک عدم مبارزه حال فعلی داوطلب ورود به دانشگاه است و در صورتی
که در گذشته سابقه مبارزه سیاسی یا نظامی با جمهوری اسالمیایران داشته باشد
پذیرش او به دانشگاه مشروط است به احراز توبه وی.
انین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب
مجموهع قو
۳۴
۳ – عدم اشتهار به فساد اخالقی و بیبند و باری )فحشاء و تهتک(.
تبصره – مالک عدم اشتهار حال فعلی داوطلب است و در صورتی که در گذشته
به فساد اخلاقی )فحشاء( اشتهار داشته باشد پذیرش وی مشروط است بهاحراز توبه
وی. )مصوب ۱۰/۴/۱۳۶۵ ،مصوب جلسه ۷۵ شورای عالی انقالب فرهنگی(
ب – روش گزینش
۱ -در سؤاالت علمی )کنکور( سؤاالت عقیدتی و سیاسی و اخالقی منظور میشود
و داوطلبان باید در پاسخ به این سؤاالت نمره قبولی کسب کرده باشند.
۲ – در مورد سوابق سیاسی و اخالقی داوطلبان باید از نهادهایی چون وزارت
آموزش و پرورش و دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب و وزارت ً اطلاعات کتبا
استعلام شود پس از اعلام نتیجه کنکور، در روزنامه ها میتوان اعلان کرد که چند
نفر به دلیل مسائل اخلاقی و سوابق سوء مردود شده ا ند.
– نحوه استعلام سوابق داوطلبان
۱ -مشخصات کلیه داوطلبان ورود به دانشگاه بالفاصله پس از ثبتنام و اسامی
قبولشدگان بعالوه ۱۰ تا ۱۵ درصد اضافی باید برای استعلام و احراز شرایط لازم
)که توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین شده است( به مراکز پنجگانه ذیل
ارسال شود:
۱ -وزارت آموزش و پرورش )اسامی دانش آموزان سال آخر دبیرستان به بخشهای
مربوطه در آموزش و پرورش فرستاده میشود تا هر دانش آموزی که مشهور به فساد
اخالقی و غیره است ً قبال شناسایی شود و به اطلاع کمیته گزینش رسانده شود.
۲ -وزارت اطلاعات.
۳ -دادستانی انقلاب.
۴ -دادسرای عمومی.
۵ -مرکز اسناد تحقیق مربوط به کنکور سالهای قبل.
۲ -هرگاه مراکز پنجگانه فوق در مورد داوطلبی گزارش منفی ارائه ندادند ورود
داوطلب مزبور به دانشگاه بالمانع است مگر این که گزارش منفی مستندی از منبع
موثق دیگر درباره وی واصل شده باشد.
۳ -داوطلبانی که دارای حداقل یک گزارش منفی باشند )خواه از مراکز پنجگانه
فوق یا از منبع موثق دیگر( پرونده ایشان باید همراه با مدارک موجود به هیأت
مرکزی گزینش فرستاده شود. حکم نهایی در مورد ورود یا ممانعت از ورود چنین
داوطلبانی به دانشگاه باید پس از بررسی هیأت مرکزی گزینش توسط قاضی هیأت
صادر شود.
د- شمول آییننامه.
این آییننامه خاص دورههای کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد است. در
مورد داوطلبان دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته از دانشگاهی که داوطلب ً قبال در
مقطع لیسانس فارغالتحصیل گردیده )بجای وزارت آموزش و پرورش( و همچنین
محل کار داوطلبان )در صورتی که اشتغال داشتهاند( تحقیق به عمل خواهد آمد.

آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی )مصوب جلسات ۱۱۴-۱۱۶-۱۱۷ و ۱۲۱ مورخ ۶/۵/۶۶ -۲۶/۳/۶۶
– ۴/۲/۶۶ و ۶/۵/۶۶)
فصل اول- حفظ حدود و اخالق اسالمی در برخوردها و معاشرتها
۱ -دانشجویان زن و مرد الزم است در کالسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
تبصره هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کالسهای مخصوص زنان و مردان میسر
باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کالسها باید جدا باشد.
۲ – در بیمارستانهای آموزشی باید کوشش شود که بتدریج بخشهای بیماران
زن و مرد از یکدیگر جدا باشد و همچنین هر جا میسر است در اتاقهای عمل از
اختالط زن و مرد خودداری شود و حتی المقدور از کادر پرستاری زن برای زنان و
مرد برای مردان استفاده شود و مسائل شرعی رعایت گردد.
انین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب
مجموهع قو
۳۶
۳ – در آزمایشگاهها و بخشهای تزریقات هرگاه برای تزریق و پانسمان، هم
متخصص مرد بود و هم متخصص زن، از متخصص مرد برای بیماران مرد و از
متخصص زن برای بیماران زن استفاده شود.
۴ – در محلهای تردد و نصب اعالنات در دانشگاهها، هرگاه احتمال ازدحام رود،
باید محلهای جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود.
۵ – الزم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سالنهای
تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی المقدور در نوبتهای خاص و به طور جداگانه
استفاده کنند.
۶ – سالنهای طراحی و مدل )آتلیهها( و خود مدلها باید منطبق با شئون اسالمی
باشد و محیط کار حتی المقدور برای زنان و مردان جدا باشد.
۷ -دانشجویان زن و مرد لازم است در گروههای مجزا به کارهای گروهی
دانشجویی از قبیل انجام پروژهها و طراحیها و کارهای عملی و مانند آن بپردازند،
مگر اینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختل شدن کار یا تعطیلی آن گردد.
۸ – دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیطهای اداری با توجه به امکانات
موجود از اختالط غیرضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختالل و تعطیل کارها
نشود جلوگیری به عمل آورند.
۹ – مسئوالن مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.
۱۰ – در آن قسمت از دانشگاهها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند )از قبیل
خوابگاهها( الزم است از کارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت که مراجعه
کنندگان زن هستند از کارمندان زن .
۱۱ – اماکن عمومی مانند قرائت خانه کتابخانه و خوابگاهها و اطاقهای غذاخوری
باید از برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
تبصره – برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد.
انین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب
مجموهع قو
۳۷
۱۲ – روابط میان استادان و دانشجویان و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی
و ضوابط اخالق اسالمی باشد و هرگاه کسی خالف آن را مشاهده کرد بنا بر اصل
نهی از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او مؤثر واقع نشد مراتب را به مقامات
مسئول دانشگاه اطالع دهد.
۱۳ -زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسالمی استفاده کنند و از پوشیدن
لباسهای تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباسهای
زننده استفاده کنند.
۱۴ -مسئول اجرای این آئین نامه رؤسای دانشگاهها و مدارس عالی خواهند بود که
میتوانند با کمک کمیتههای انضباطی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به
تخلفات رسیدگی نمایند.
مصادیق پوشش )مجاز و غیر مجاز( دانشجویان )مصوبه جلسه ۱۹۷
شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی )مصوب جلسه ۳۵۸
شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ۱۴/۶/۷۴)
طرح پوشش )مجاز و غیرمجاز( ویژه دانشجویان در تبیین تبصره ۳/د ماده ۶ آئیننامه
انضباطی دانشجویان:
۱ -پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه ) کالسها، سفرهای مطالعاتی، اردو،
سلف، داخل سرویسها و…(
۱-۱ -لباس
۱-۱-۱ -لباسها همواره باید ساده و آراسته ، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه
بوده و با لباسهای سایر محیطها نظیرجشنها، محیطها، تفریحی ورزشی،
استراحت و… متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد .
۱-۱-۲ -رنگ لباسها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه
نگردد.
انین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب
مجموهع قو
۳۸
۱-۱-۳ -لباسهای مورد استفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباسهای غیر مجاز
نباشد.
۱-۲ -کفش و جوراب
۱-۲-۱ کفشها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.
۱-۲-۲ -کفشهای صندل و دمپایی: پاشنههای خیلی بلند ) باالی ۵ سانتی متر(،
پوتینهای بلند ) تا زانو ( در صورتی که با شلوارک پوشیده شود و کفشهایی که
در مهمانیها و مجالس ویژه استفاده میگردد، نباید پوشیده شود.
۱-۲-۳ -پوشیدن جوراب در محیطهای آموزشی الزم می باشد.
۱-۲-۴ -رنگ جورابها و کفشها باید متعادل بوده، تند و زننده نباشد.
۱-۳ -جواهرات و زیورآالت
جواهرات و زیورآالت مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز )مانند
حلقه ازدواج ، ساعت و …( باشد.
۱-۴ -مواد معطر
استفاده از مواد معطر مالیم مجاز است.
۱-۵ -آرایش و ترکیب ظاهری
۱-۵-۱ -بهداشت و پاکیزگی فردی شرط الزم برای دانشجویان می باشد.
۱-۵-۲ -آرایشهایی که جنبه زیبایی، جلب توجه دیگران را دارد در محیط
آموزشی ممنوع می باشد. )مثل استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی
صورت برای دختران(
۱-۵-۳ -طول ناخنها باید مناسب باشد. استفاده از الک، ناخن مصنوعی و
جواهرات ناخن ممنوع می باشد.
۱-۵-۴ -آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.
۲ – پوشش مختص بخشهای بالینی و حرفهای و آزمایشگاهی.
۲-۱ -پوشیدن لباس فرم در بخشهای بالینی و حرفهای ضروری و الزم می باشد.
۲-۲ -پوشیدن لباسهای فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نمیباشد.
۲-۳ -ضخامت لباسهای فرم باید به گونهای باشد که از ورای آن لباسهای زیر
جلوه نمایی ننماید. )از پوشیدن لباس زیربه تنهایی و یا لباسهای رکابی و حلقهای
که قسمتی از بدن مشخص میشود باید خودداری گردد.(
۲-۴ -لباسها باید تمیز و مرتب باشد ، باالخص لباسهایی که در محیط بیمارستان
و یا …. استفاده میگردد.
۲-۵ -پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب، کفش با پاشنه مناسب الزم و ضروری
است.
۲-۶ -استفاده جواهرات و زیورآالت در محیطهای بالینی، کار آموزی و کارورزی
میبایست از مصادیق جواهرات و زیورآالت مجاز باشد.
۲-۷ -استفاده از عطر و ادکلن با بوهای تند در بخشهای بالینی ممنوع می باشد.
۲-۸ -استفاده از آرایش صورت و بلندی ناخنها در بخشهای بالینی و تشخیص
ممنوع می باشد.
ماده ۲ -مصادیق البسه، متعلقات وابسته به البسه و … ) غیر مجاز(
۱ -مصادیق غیر مجاز برای دختران
۱-۱ -استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع می باشد.
۱-۲ -نپوشاندن کامل موی سر، گردن، سینه و هر جای دیگر بدن جز صورت و
دستها تا مچ )مانند استفاده از روسریهای نازک و کوتاه ، استفاده از جوراب نازک
و …(
۱-۳ -استفاده از دامن ممنوع می باشد اال برای افراد خاص )بیمار، باردار(
۱-۴ -استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره یا وصله
داشته باشد ممنوع میباشد.
۱-۵ -استفاده از طال و جواهرات که مستلزم سوراخ
کردن قسمتی از بدن به جز
گوشواره )نظیر بینی، زبان، ابرو و …( مجاز نیست.
انین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب
مجموهع قو
۴۰
۱-۶ -بلند بودن ناخن بیش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعی، استفاده از
جواهرات ناخن یا طرحهای هنری روی ناخن، استفاده از الک ناخن در محیط
آموزشی ممنوع میباشد.
۱-۷ -استفاده از جواهرات و زیورآالت غیر معمول )مانند استفاده از پازیت )زنجیر
پا( و انگشتر در پا و نگینهای دندان و …(
۱-۸ -آرایش صورت و مو به طور غیرمتعارف )مثل تاتو کردن، بافتن مو، درست
کردن مو به صورت تیغ تیغی و …(
۱-۹ -مانتوهای نامناسب )مانند : مانتوهای کوتاه باالتر از زانو، مانتوهای خیلی بلند
دارای چاک باالتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان، کت و پیراهن مردانه که حجم
ً بدن کامال مشخص باشد، مانتوهای با رنگ زننده و تند و …(
۱-۱۰ -چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری.
۲ -مصادیق غیر مجاز برای پسران دانشجو
۱-۱ -استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع
۲-۲ -استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ و نازک و شلوارهایی
که تعمداً پاره و وصله داشته باشند.
۲-۳-استفاده از زیورآالت، گردنبند، زنجیر، مچ بند، دست بند، گوشواره، الک و
انگشتر طال) به استثنای حلقه ازدواج (
۲-۴ -استفاده از رنگها و آرایشهای مو به صورت تند و زننده ) مش کردن، فر
کردن، بافتن و … ( ، بلند بودن مو بیش از حد معمول بهطوری که از یقه لباس
پایین تر بیاید و … ممنوع میباشد.
۲-۵ -استفاده از کاله ورزشی، کالههای نامتناسب با محیط دانشگاه
۲-۶ -برداشتن ابرو، تاتو و رنگ کردن
۲-۷ -لباسهای اندامی مردانه، تنگ و چسبان آستین خیلی کوتاه مانند حلقهای،
یا رکابی و …
۳ -مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران دانشجو
۳-۱ -مچ بندهای )دست و پا( غیر متعارف که دارای نقوش زننده عالئم گروههای
ضد اسلام و ضد انقالب و ضد اخالق و یا رنگ دار، پولک دار، چراغ دار، قفلدار،
زنجیر دار و … می باشند.
۳-۲ -استفاده از پیشانی بند، شال و دستمال گردن، کمربند، انگشتر و کیفهایی
که دارای نقوش و نوشتههایی با حروف التین و زننده و یا دارای عالمت گروههای
ضد اسالم، ضد انقالب و ضد اخالق باشند.
۳-۳ -استفاده از لباسهایی که روی آن تصاویر زن: اندامهای جنسی، الفاظ رکیک،
عبارات عاشقانه و مبتذل، تصاویر فکاهی و پوچ و بیمعنا، شعارهای قومی و نژادی،
آرم و نشانه های ضد اسلام و ضد انقالب و ضد اخالق و گروههای ضد اسلام،
ضد انقالب و ضد اخالق و گروههای خاص حاوی تبلیغات تجاری که براساس
هنجارهای اجتماعی می توانند زننده یا توهینآمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را
خصمانه سازند ممنوع است.
۳-۴ -در نواحی قابل رؤیت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صورت وجود
حتی االمکان باید پوشیده شوند.
۳-۵ -استفاده از لباسها و آرمهایی که متعلق به گروههای خاص انحرافی از جمله
رپ، هوی و … باشد.
۳-۶ -تاتو صورت )لب و ابرو و چشم(.
آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران )مصوب جلسه
۳۵۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴)
ماده ۶ -حدود اختیارات و وظایف کمیتههای انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی
انضباطی:
د- تخلفات اخالقی:
انین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب
مجموهع قو
۴۲
۱ /د- استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع
این گونه مواد.
۲ /د- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه های رایانهای مستهجن یا
مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع این گونه وسایل.
۳ /د- عدم رعایت پوشش اسالمی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.
۴ /د- استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجالت، عکسهای مستهجن و یا آالت
لهو و لعب.
۵ /د- عدم رعایت شئون دانشجویی.
۶ /د- داشتن رابطه نامشروع.
۷ /د- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.
۸ /د- انجام عمل منافی عفت.
اصلاح و تکمیل سیاستهای فرهنگی – اجتماعی ورزش زنان کشور
)مصوب جلسه ۴۱۰ مورخ ۴/۹/۱۳۷۶)
سیاستها:
۱-تقویت فرهنگ ورزش و حمایت از فعالیتهای ورزشی مناسب با وضعیت
جسمانی زنان با رعایت موازین اسلامی و پرهیز از اعمال سلیقه در فعالیتها و
محیطهای ورزشی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف دولتی و غیردولتی.
ّج و حرکتهای انفعالی در مقابل الگوهای منفی رفتاری در
۲-پرهیز از تبر
فعالیتهای ورزشی زنان.
۴ -ارائه الگوی شایسته از فرهنگ ورزش زنان به جوامع اسالمی.
آیین نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی
کودکان)مصوب جلسه ۴۲۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷)
ماده ۱ -به منظور تحقق »حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات
و توزیع اسباب بازی کودکان« شورایی متشکل از مدیر عامل کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان، نمایندگان وزارتخانههای صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش،
فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیما،
یک نفر کارشناس متخصص در روانشناسی کودک، دو نفر کارشناس فرهنگی و
هنری و نماینده اتحادیه تولیدکنندگان اسباب بازی تحت عنوان شورای نظارت بر
»ساخت، طراحی، واردات، و توزیع اسباب بازی کودکان« تشکیل میشود.
ماده ۴ -شورا موظف است ضوابط نظارت بر طراحی، تولید، توزیع و واردات اسباب
بازی کودکان را براساس معیارهای زیر تعیین و آن موارد را برای اعمال به »طراحان،
تولید کنندگان، توزیعکنندگان و سایر دست اندرکاران ذی ربط اسباب بازی کودکان«،
از طریق »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« اعالم نماید.
الف: رعایت اصول اخالقی و پرهیز از اشاعه موارد ضد اخالقی.
ب: سازگاری ساختار و اهداف اسباب بازی با اصول آموزشی و تربیتی و پرهیز از
بد آموزی.
ج: احترام به آداب و رسوم، ارزشها و باورهای دینی واجتماعی، فرهنگ بومی و
پرهیز از اهانت و استهزای آنها با توجه و تأکید بر حفظ وحدت ملی.
د: استفاده از نمادهایی که به ظهور القای فرهنگ اسالمی کمک نماید.
هـ: طراحی و ساخت اسباب بازیها به گونهای باشد که حاوی روح آرمانگرایی
جهادی، متناسب با ویژگیهای فطری و عاملی برای آرامش درونیکودکان باشد.
و: بهرهگیری از موارد و ویژگیهایی که قدرت تخیل و تسخیر در اشیاء و طبیعت را
درکودکان افزایش دهد.
ز: ممنوعیت واردات، فروش و تولید کلیه اسباب بازیهایی که به دلیل بیگانگی با
فرهنگ و در تقابل با فرهنگ خودی اثرات مخرب بر کودکان خواهدگذاشت.
ح: به کارگیری اسامی، حروف اصطالحات و عالئم فارسی و اسلامی در تولید
اسباببازیهای داخلی.

ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه )مصوب جلسه ۴۶۱
مورخ۶/۲/۱۳۷۹)
تاریخ ابلاغ: ۱۲/۰۴/۱۳۷۹
ماده ۳ -اجرای هرگونه نمایش در کلیه تاالرها در صورتی که دربردارنده نکات
ذیل نباشد آزاد است و براین اساس نظارت و برای آنها پروانه نمایش صادر خواهد شد.
۱ـ انکار، نفی، مخدوش کردن و یا اهانت به اصول و فروع دین مقدس اسالم.
۲ـ اهانت به پیامبران الهی، ائمه معصومین )علیهم السالم(، امام خمینی )ره(،
رهبر
انقالب اسالمی و مراجع تقلید.
۶ـ اشاعه فساد، فحشاء و اعمال منافی عفت عمومی.
سیاستهای راهبردی اسالمی شدن مراکز آموزشی )مصوب جلسه ۴۶۶
مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۹)
تاریخ ابالغ: ۱۶/۰۶/۱۳۷۹
شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی براساس آییننامه مصوب جلسه ۴۲۴ مورخ
۱۳/۵/۷۷ شورای عالی انقالب فرهنگی، طی جلساتی »اصول حاکم بر دانشگاه
اسالمی« و »سیاستهای راهبردی اسالمی شدن مراکز آموزشی« را ذیل شش مؤلفه
استاد، دانشجو، نظام برنامهریزی فرهنگی، متون و برنامهریزی درسی، نظام برنامهریزی
آموزشی و پژوهشی و مدیریت تصویب کرده است. )اصول حاکم بر دانشگاه اسالمی در
جلسه ۴۳۳ مورخ ۷۷/۰۹/۱۷ شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است(
مالحظه اصلی و عمده شورای اسالمی شدن در تدوین سیاستهای راهبردی آن
بوده است که سیاستها به گونهای طراحی و تنظیم گردند که زمینههای تحقق دانشگاه
اسالمی به شرحی که در متن »اصول حاکم بر دانشگاه اسالمی« آمده، فراهم آی

۱ -استاد
۱ -فراهم آوردن زمینههای مساعد قانونی و اجرایی برای جذب و گزینش استادان
شایسته از نظر علم، ایمان، تقوا، تعهد و آگاهی و پایبندی به مبانی و آرمانهای
نظام جمهوری اسالمی ایران.
۲ -جذب و گزینش استادان و مدرسان دروس معارف اسالمی به منظور گزینش
استادان و مدرسانی با تواناییها و شایستگیهای باالی علمی و معنوی و اخلاقی.

۲ -دانشجو
۱-ارتقای سطح بینش اسالمی و اعتقادی دانشآموزان برای ورود به آموزشعالی
با توجه به پیوستگی و تالزم میان نظام آموزش عالی با نظام آموزش و پرورش.
۲-گسترش و تقویت ایمان و اعتقاد اسلامی، تهذیب و تزکیه نفس و اعتالی
عقالنی و علمی دانشجویان.
۳ -نظام برنامه ریزی فرهنگی
۱ -احیاء و حفظ و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیطهای علمی با استفاده از
روشهای کارآمد و هماهنگ با شئون محیطهای علمی.
۲ -توجه به مبانی اسلامی در تدوین نظام برنامهریزی فرهنگی به منظور تحقق
آرمانها و ارزشهای انقالب اسالمی.
۹ -توجه به حفظ عفاف در مراکز آموزشی بهویژه تنظیم روابط بین دانشجویان
دختر و پسر و تالش در جهت فراهم کردن زمینههای مناسب برای این منظور و
کاهش اختالط آنها.
۱۱-نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر برنامهریزی فرهنگی.
۴ -متون و برنامهریزی درسی
۱ -طراحی نظام آموزشی، تدوین متون و برنامههای درسی در تمامی شاخههای
علوم براساس جهانبینی الهی و پژوهش در پدیدههای هستی به منظور شناخت و
شناساندن آیات الهی در جهان.
۵-هدایت نظام برنامهریزی درسی به سمت تقویت فضایل اخالقی و اجتماعی،
پرورش قدرت ابداع و ابتکار و اعتماد به نفس و ایجاد باور به مبانی دینی و التزام به
مسئولیتهای اجتماعی.
۸ -تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر متون و برنامههای آموزشی
و درسی.
۵ -نظام برنامهریزی آموزشی و پژوهشی
۱-اصالح و تدوین نظام برنامهریزی آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای جامعه
و تحوالت روزافزون علوم، با تأکید بر گسترش مرزهای دانش و براساس مبانی
اسلامی.
۶-توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در بینش اسالمی در طراحی و تدوین
برنامههای آموزشی و پژوهشی.
۶ -مدیریت
– توجه و تأکید بر تقویت ارزشهای اسالمی و انقالبی، تعهد اجتماعی، زمانشناسی،
قانونمندی، تفاهم و احتراز از خود محوری در طراحی و هدایت نظام مدیریتی.
خاتمه: رعایت اصول حاکم بر دانشگاهها و سیاستهای راهبردی مربوط به هر
یک از مؤلفه ها، آثار و نتایجی را به بار میآورد که به صورت شاخصهایی قابل بررسی
و اندازهگیری است.
مهمترین شاخصهای مربوط به اصول و سیاستهای عمومی دانشگاهها عبارت
است از:
۵ -افزایش دانش آموختگان متعهد، متقی، فاضل، شجاع و حساس به سرنوشت
کشور.
همچنین رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در سیاستهای مربوط به مؤلفههای
مختلف دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی نتایجی را به بار میآورد که به صورت
شاخصهایی قابل بررسی و اندازهگیری میتوان ارائه کرد و مهمترین آنها از این قرار است:
۱ -افزایش باور عمومی نسبت به عقاید اسالمی و اعتلای روح معنویت و مکارم
و فضائل اخلاقی.
۲ -افزایش میزان تعهد عملی نسبت به احکام و ارزشهای اسلامی و آرمانهای
انقلاب.
۳ -فراهم شدن زمینههای مشارکت هر چه بیشتر در انجام برنامه های دینی و
اخلاقی.

آئین نامه نحوه نظارت بر عالئم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم
التحریر و کاالهای مشابه )مصوب جلسه ۴۷۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۹)
ماده ۳ـ طرح و نقشی که آشکار و غیر آشکار دارای نکات و پیامهایی نظیر موارد
زیر باشد ممنوع است:
ج ـ تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسالمی ایران.
د ـ نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگی عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی ـ
ایرانی.
ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری)مصوب ۲۱/۱/۱۳۸۰)
فصل پنجم: تخلفات
ماده ۱۵ -مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:
۱ -تخلفات اخلاقی چون رواج بیبند و باری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار
مبتذل و…
۵ -تشکیل کالسهای مختلط.
۷ -عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور، با تأیید شورای مرکزی یا فنی
استان.

فصل ششم: مقررات عمومی
ماده ۲۱ -بایستی کلیه کارکنان آموزشگاههای مخصوص بانوان به استثنای کادر
نگهبانی، زن و کلیه کارکنان آموزشگاههای مخصوص آقایان، مرد باشند.

سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در حوزه مطبوعات )مصوب
جلسه ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ و ۱۲/۴/۱۳۸۰)
۶-۵ -درج مطلب و تصویر در زمینههای اخالقی، هنری، ورزشی ، علمی،
تخصصی به دور از تحریک و ابتذال و به منظور ایجاد شناخت بیشتر و توسعه بینش
مخاطب، به گونهای که بافت طبیعی مطلب مغایر با عفت عمومی نباشد.
مقررات و ضوابط شبکههای اطالع رسانی رایانهای )مصوب جلسات
۴۸۲ ،۴۸۳ ،۴۸۴ ،۴۸۵ ،۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۸۰ و ۲۳/۵/۱۳۸۰ و
۶/۶/۱۳۸۰ و ۳/۷/۱۳۸۰ و ۱۷/۷/۱۳۸۰و ۱۵/۸/۱۳۸۰)
پیرو تصویب و ابالغ سیاستهای کلی شبکههای اطالع رسانی رایانهای از سوی
رهبر معظم انقالب اسالمی )نامههای شماره ۱۰۳۳٫۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۰شماره ۱۰۷۲٫۱
مورخ۱۳/۳/۱۳۸۰ دفتر مقام معظم رهبری(، شورای عالی انقالب فرهنگی مقررات و
ضوابط شبکههای اطالع رسانی رایانهای را بهاین شرح تصویب کرد:
به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطالع رسانی و توسعه خدمات دسترسی
به اینترنت در کشور، مقررات و ضوابط شبکههای اطالع رسانی رایانهای بامدنظر
قراردادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده است:
۱ -حق دسترسی آزاد مردم به اطالعات و دانش.
…۵-۱ -اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده در ایران میتوانند متقاضی کسب
مجوز رسا )ISP )باشند.
…۵-۲-۴ -عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس
موازین اسالمی )که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد(.
۵-۲-۵ -عدم عضویت در گروهکهای ضدانقالب و غیرقانونی و هواداری از
آنها )افرادی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی وخارجی،
در دادگاههای انقالب اسلامی محکومیت یافتهاند و همچنین کسانی که علیه
نظام جمهوری اسالمی فعالیت و یا تبلیغ داشتهاند نمیتوانند مدیریت مؤسسات و
شرکتهای رسا )ISP )را به عهده بگیرند.(
۶-۱ -نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی.
۶-۲ -اهانت به دین اسالم و مقدسات آن.
۶-۳ -ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقالل و تمامیت ارضی کشور
را خدشه دار کند.
۶-۴ -اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۶-۵ -تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب
اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی )ره(.
۶-۱۰ -اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق
و عفت عمومی.
۳ -اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:
۱ -تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
۲ -اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران.
۳ -پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
۴ -عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد
مخدر.
۳-۳ -ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی – آوانت )piov)مستلزم
کسب مجوز مربوط میباشد.
۷ -تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه های انتقال اطلاعات رایانهای ممنوع
میباشد:
۷-۱۰ -اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خالف اخالق
و عفت عمومی.
۷-۱۱ -ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه
و یا منفجره.
سیاستهای فرهنگی ـ اجتماعی بهینه سازی وضعیت خوابگاههای
دانشجویان کشور )مصوب جلسه ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱)
اهداف:
….۲ -احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ اسلامی در محیطهای خوابگاهی با استفاده
روشهای کارآمد نظارتی و مدیریتی.
مؤلفه ۱ :برنامههای فرهنگی – اجتماعی
راهبرد ۲ :
تقویت و اعمال مدیریت فرهنگی در خوابگاهها و قانونمند کردن آن.
سیاستهای اجرایی:
ـ تعیین شاخص برای ارزیابی و نظارت بر وضعیت فرهنگی و اخلاقی دانشجویان
در خوابگاهها.
راهبرد۳ :
توجه به مسائل اخالقی و تربیتی دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی.
سیاستهای اجرایی:
ـ اتخاذ تدابیر و تدوین سیاستها و برنامههای هماهنگ برای رشد و تعالی اخالقی و
فرهنگی دانشجویان و پیشگیری از ترویج مفاسد اخالقی و مسخ هویت فرهنگی آنان.
– تأکید بر سیاستهای اقناعی و ارشادی به جای اعمال روشهای منع و دفع در
مواجهه با معضالت فرهنگی و اخالقی دانشجویان.
– تأکید بر اجرای آیین نامه انضباطی برای برخورد قاطع و قانونی با متخلفین
شئونات اخالقی و اسالمی در خوابگاههای دانشجویی.
– جذب و به کارگیری مشاورین روانشناس و خبره با گذراندن دورههای خاص،
برای ارائه خدمات مشاورهای در خوابگاهها.
– توسعه و تقویت ارتباط بین مدیران خوابگاهها و خانوادههای دانشجویان به منظور
هماهنگی بیشتر در رفع مشکالت آنان.
– جذب و استفاده بهینه از نیروهای مشاور برای آشنایی دانشجویان جدید الورود با
معضالت و خطرات اخالقی و فرهنگی شهرهای بزرگ.
راهبرد ۵ :
تعمیق باورهای دینی و بنیه فرهنگی دانشجویان در خوابگاهها.
سیاستهای اجرایی:
– گسترش معنویت و اخالق، حفظ هویت دینی- ملی و بومی دانشجویان با تشویق
آنان در امور فرهنگی سالم و سازنده از طریق ارائه برنامههای فرهنگی – معنوی
و تفریحی.
ماده واحدۀ مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی به آییننامه حفظ حدود و
آداب اسالمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی)مصوب جلسه ۵۳۰
مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۲)
ماده واحده: سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود:
۱ـ سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی
دانشگاه انجام شود.
تبصره ۱ -مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیدهای
علمی دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت،
سیاحت و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار میشود.
تبصره ۲ -واحدهای برگزارکننده اردوی دانشجویی غیردولتی خارج از دانشگاه،
میبایست نسبت به اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نمایند.
تبصره ۳ -سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی
دانشکده برگزار میشود از شمول این مصوبه مستثنی میباشد.
۲ـ ً برگزاری اردوهای مختلط )دختر و پسر( صرفا با تأیید مکتوب مرجع صادر کننده
مجوز قابل اجرا است.
۳ـ در سفرهای دانشجویی، محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به
منزله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و
سایر مقررات مربوط الزامی است.
۴ـ دستورالعمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط
برای اجرا ابالغ میشود.
راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف )مصوب جلسه ۵۶۶ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴)
شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ در چارچوب
اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف )مصوب جلسه ۴۱۳ مورخ
۱۴/۱۱/۱۳۷۶ )راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نمود:
۱ـ توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش
درونی و قلبی و عمل به آنها؛
۲ـ تبیین دائمی جایگاه واال و پر اعتبار زن در اسالم و مقایسه آن با سایر مکاتب به
منظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از
روی آوردن به جاذبهها و شخصیتهای کاذب؛
۳ـ تقویت بنیه اعتقادی، اخالقی و اصول و مبانی تربیت برای والدی ً ن، خصوصا
مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیبهای
ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛
۴ ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته
نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه
مراکز اداری و آموزشی؛
۵ـ تبیین آموزههای دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با
قابلیتها و ویژگیهای زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها؛
۶ـ احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛
۷ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخالقی بین
آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛
۸ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی، روانی و اخالقی عفاف و
حجاب درعرصههای مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن
بنیانهای اخلاقی خانواده و جامعه؛
۹ـ تبیین دیدگاه اسالم در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بیان ، فلسفه،
احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی جوانان و
نوجوانان با شیوههای جذاب؛
۱۰ـ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه
به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از
زشتیها و آسیبهای اجتماعی؛
۱۱ـ افزایش آگاهی والدین نسبت به رعای ً ت حجاب و عفاف خصوصا در خانواده و
نقش الگویی آنان در این امر؛
۱۲ -اهتمام جدی نهاد خانواده نسبت به تأمین نیازهای عاطفی و شخصیتی
فرزندان به ویژه دختران و تأثیر آن در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی
آنها؛
۱۳ـ تبیین نقش عفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و
تأثیر آن بر استقالل فرهنگی و سیاسی کشور؛
۱۴ـ تقویت روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیان مستدل و
منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و پرهیز از تقلید کورکورانه از مدهای
غربی و تقویت مدگرایی ملی؛
۱۵ـ تبیین ریشه های تاریخی و فرهنگی و نشانههای روشن از وجود حجاب و
پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه تاریخی و تمدن فرهنگی؛
۱۶ـ زمینه سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت
و بروز قابلیتها و توانمندیها و تأمین مطالبات خود به منظور جلوگیری از بروز
جلوهگریهای نامناسب در حیطه فرهنگ عفاف و حجاب؛
۱۷ـ اختصاص بخشی از موضوعات تحقیقاتی به بررسی »زمینه، علل و موانع
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه« و بررسی تأثیرات محصوالت فرهنگی
کشور بر این موضوع؛
۱۸ـ تشویق و ترغیب خانوادهها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با
معیارهای شرعی انتخاب همسر، حقوق و وظایف یکدیگر، تقویت روحیه ساده
زیستی و قناعت پیشگی در زندگی؛
۱۹ـ تقویت هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در برنامه ریزی و تأمین امکانات
الزم جهت رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج
جوانان؛
۲۰ـ توسعه فعالیتهای بنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خی
در امر ازدواج جوانان؛
۲۱ـ ارتقای مهارتهای فنی و حرفه ای و توانمندیهای جوانان جهت توسعه طرحهای
خود اشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینههای مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز
ازدواج، تشکیل خانواده و نهای ًتا توسعه فرهنگ عفاف؛
۲۲ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیه رسانههای کشور نسبت به ارائه الگوی
مطلوب از عفاف و حجاب در محصوالت فرهنگی خود )فیلم، سریال، تئاتر و…( و
پرهیز از ایجاد تضاد و تناقض برای جوانان در این امر؛
۲۳ـ جذب، تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف و
حجاب در برنامههای فرهنگی و تبلیغی؛
۲۴ـ جهتدهی و تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابلیتها و ظرفیت
سازمانها، احزاب، تشکلهای غیردولتی و هیئتهای مذهبی در کشور؛
۲۵ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقالل فرهنگی و اقتصادی؛
۲۶ـ سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب به روشهای
صحیح تبلیغ و استفاده بهینه از آنها در مجامع دینی و خودجوش مردمی؛
۲۷ـ نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجالت
سینمایی در خصوص رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛
۲۸ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامههای
فرهنگی، تبلیغی و هنری و پرهیز از یک سونگری؛
۲۹ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف
از طریق معرفی سیره عملی معصومین )علیهم السلام(، بزرگان علمی و ادبی و
فرهنگی، منطبق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط سنی جوانان.
۳۰ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و عفاف با حضور و فعالیتهای اجتماعی
زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛
۳۱ـ توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات بین دستگاههای مختلف آموزشی، فرهنگی
و تبلیغی در جهت تبیین و تعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و حجاب
در ارائه برنامهها و کاالهای فرهنگی؛
۳۲ـ تربیت و توسعه نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی
ـ
تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخوردهای خشن، فیزیکی و تحقیر آمیز
با متخلفین؛
۳۳ـ هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی
توسط دستگاههای مختلف در چارچوب قانون؛
۳۴ـ ارتقای سطح آگاهی وایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ
عفاف و حاکمیت ارزشهای اخالقی در مجموعههای تحت مسئولیت آنها؛
۳۵ـ طراحی و اجرای فعالیتهای فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در
راستای توسعه امر عفاف و حجاب؛
۳۶ـ ترغیب مسئولین و مدیران نسبت به مناسب سازی فیزیکی و فرهنگی محیط
کار در ادرات، بانک‌ها، مدارس، دانشگاهها، شرکتهای خصوصی برای شاغلین و
مراجعین؛
۳۷ـ توسعه و تنوع بخشی به الگوهای مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانهها به
منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا شناختی جوانان ضمن ترویج و تشویق
چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت از
حجاب؛
۳۸ـ توجه دستگاهها و نهادهای فرهنگ ساز به مد به عنوان مؤلفهای نوین و
تأثیرگذار در جهتدهی به نوع پوشش و آراستگی جوانان؛
۳۹ـ تشویق وترغیب و تبلیغ نمادها و الگوهای لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف
کشور و ممانعت از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی؛
۴۰ـ اتخاذ تدابیر الزم جهت تولید و توزیع اقالم مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛
۴۱ـ ایجاد زمینههای دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی
ـ اسالمی و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان آن؛
۴۲ـ ایجاد زمینه تبادل فرهنگی ملل اسالمی از طریق ارائه الگوها ونمادهای پارچه
و لباس ایرانی ـ اسالمی؛
۴۳ـ فراهم ساختن زمینههای امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی و حمایت
مالی از آنها؛
۴۴ـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباسهای منطبق با الگوهای ایرانی ـ
اسالمی؛
۴۵ـ تهیه مقررات الزم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با
فرهنگ عفاف و حجاب؛
۴۶ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته
ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقالب
فرهنگی ارائه خواهد گردید.
۱ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس کمیته(
۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی )نائب رئیس کمیته(
۳ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی )دبیر کمیته(
۴ـ نماینده سازمان ملی جوانان
۵ـ نماینده وزارت اطالعات
۶ـ نماینده نیروی انتظامی
۷ ـ نماینده وزارت کشور
۸ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
۹ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش
۱۰ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۱ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۲ـ نماینده سازمان صدا و سیما
۱۳ـ نماینده وزارت بازرگانی
۱۴ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر
۱۵ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
۱۶ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
۱۷ـ نماینده وزارت مسکن وشهرسازی
۱۸ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
۱۹ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
۲۰ـ نماینده گمرگ جمهوری اسالمی ایران
۲۱ـ نماینده سازمان تربیت بدنی
۲۲ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان
۴۷ـکمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه
راهکارها، آیین نامهها و دستورالعملهای اجرایی
و نقش دستگاههای ذیربط در این
خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطالع شورای عالی انقالب فرهنگی برساند
راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیتهای سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران )مصوب جلسه ۵۶۹ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۴)
شورای عالی انقالب فرهنگی براساس نتایج ارزیابی فوق راهبردها و راهکارهای
ارتقای فعالیت سازمان صدا و سیما را به شرح ذیل تصویب نمود:
۷ـ ضروری است مقابله مؤثر و هوشمندانه تر با ابعاد گسترده تهاجم فرهنگی مورد
توجه برنامهریزان و تهیه کنندگان برنامههای شبکهها قرار گیرد و با واقع نمایی در
حجم و ارزشهای مثبت و منفی دستاوردها و الگوهای فرهنگ و تمدن غربی و با
ترویج علمی و هنرمندانه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی برای رشد آگاهیهای
اجتماعی و فرهنگی مردم تالش مضاعفی مبذول شود.
سیاستهای ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی )مصوب جلسه ۵۷۰
مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴)
…فصل پنجم: سیاستهای مربوط به امور فرهنگی ـ اجتماعی
۱ -توسعه آگاهیهای دینی و فرهنگی دانشجویان دختر در عقیده مندی و
پایبندی به ارزشها و حدود الهی و ایجاد مصونیت در برابر القای شبهات دینی در
برنامهریزیهای فرهنگی.
۲- توسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت اصول و موازین اسلامی
از طریق برنامههای آموزشی و فرهنگی دانشگاهها و ضرورت نظارت صحیح بر
حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی.
۳ -اهتمام به معرفی اسوهها و الگوهای مناسب از مفاخر زنان مسلمان در عرصههای
گوناگون در برنامههای فرهنگی و متون آموزشی دانشگاهها.
آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب )مصوب جلسه
۴۲۷مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ شورای فرهنگ عمومی کشور(
سازمانهای مرتبط: پیگیری اجرای این طرح در سال ۱۳۸۵ به دستور رئیسجمهور
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد) ۶/۸/۱۳۸۵ -ابالغیه ۳۳۴۹/دش( در
سال۱۳۸۷ ابالغیه ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی لغو و به وزارت کشور
واگذار شد)دستور شماره ۱۶۹۴۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ )
راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
مقدمه
»حجاب« از ارزندهترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی
میباشد که پیشینه آن به قبل از ورود اسالم میرسد، اما در فرهنگ اسالمی به اوج تعالی
و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد. حجاب و عفاف؛ پدیده مذهبی ارزشی مهمی در
تعالیم اسالمی میباشد و توجه به زمینههای فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار
شایسته و الزم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در
خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی،
برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در
وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف، نیازمند مشارکت و توجه جدی همه
نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.
سیاستها و راه‌کارها
۱ . در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی
کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
۲ .ابالغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس
و پوشش افراد در بخشهای رسمی و اداری کشور.
۳ .نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت
و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسالمی و حضور ساده و
بیآرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین.
۴ .تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با
فرهنگ دینی و ملی
و فراهم کردن زمینههای الزم برای ترویج الگوهای مناسب
پوشش اسالمی توسط نهادهای الگوده.
۵ .ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع
و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد.
۶ .وضع قوانین و مقررات الزم برای اصالح وضعیت پوشش در جامعه.
۷ .گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسالمی در جامعه.
۸ .اصالتبخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصوالت متنوع فرهنگی، هنری متناسب.
۹ .رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی از سوی مدیران، مسئوالن حکومتی و
خانوادههای آنان و تدوین شاخصهایی در این زمینه برای گزینش مدیران.
۱۰ .رفع اشکاالت قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.
۱۱ .پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف و صورت مستمر در جلسات
شورای فرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد
اسلامی )رئیس کمیته(.
۱۲ .ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاههای فرهنگی، انتظامی و قضایی
برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و
ترویج فرهنگ عفاف.
۱۳ .نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه ً ها خصوصا صدا و سیما در ارتباط با الگوهای
تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.
۱۴ .احیاء سنت حسنه »امر به معروف و نهی از منکر« در مورد حجاب و عفاف.
۱۵ .فراهم کردن زمینه های الزم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی
فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
۱۶ .انجام سیاستهای تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود
اصول عفاف و پوشش اسالمی را رعایت میکنند.
وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
۱ .هماهنگی و نظارت بر رسانهه ای ارتباط جمعی همانند: روزنامهها، مجالت،
محصوالت سمعی و بصری، نمایشها و … برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف
و رعایت آن.
۲ .حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی هنری همانند تسریع در صدور مجوز،
ارائه یارانه و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و
جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه مینمایند.
۳ .جلوگیری از انتشار و تبلیغ کاالهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب
مغایرت داشته باشد؛ مانند )کتاب، فیلم، نشریات، تئاتر و …(
۴ .ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی
منفی در محصوالت و کاالهای فرهنگی.
۵ .هماهنگی و همکاری با رسانه های جمعی جهت ایجاد حساسیت لازم در
خانوادهها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.
۶ .تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.
۷ .برگزاری جشنوارههای فرهنگی هنری، منطقهای، ملی و بینالمللی برای رواج
فرهنگ عفاف و حجاب.
۸ .استفاده از ظرفیت سازمانهای فرهنگی غیردولتی و خصوصی جهت ترویج
فرهنگ عفاف و حجاب.
۹ .نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاستهای حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق
فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.
۱۰ .تبیین و تحلیل ریشههای دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب به ویژه
برای نسل جوان از طریق تولیدات ملی، نشستهای فکری فرهنگی، ایجاد باشگاه
اندیشه و مانند آن.
۱۱ .نظارت بر تشکلهای هنری مردمی، نمایشگاههای هنری و محافل هنری
عمومی؛ مانند: کنسرتها و نمایشگاهها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۲ .اهتمام الزم برای اجرای قانون »منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در
مطبوعات«.
/>۱۳ .به عضویت پذیرفتن خانمهای متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در
هیأتهای نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و …
۱۴ .تهیه فیلمهای سینمایی در مورد تاریخچه کشف حجاب در ایران و بررسی
علل و عوامل آن.
۱۵ .استفاده مناسب از لباسهای اسالمی ملی )حجاب و حجاب برتر( در فیلمهای
سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیتهای منفی و منفور در
فیلمها.
۱۶ .ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلمهای سینمایی و مطبوعات.
۱۷ .نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی اخلاقی سالنهای سینما و مراکز
مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
۱۸ .حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسالمی و سعی در جهانی نمودن
این نشریات از طریق اینترنت.
۱۹ .ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی اسالمی در بین
ایرانیان مقیم خارج از کشور به وسیله رایزنیهای فرهنگی در سفارتخانههای ج.ا.ا
در سراسر دنیا )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(
۲۰ .همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروههای فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ
فرهنگ و آداب اسالمی ملی برای سای ً ر ملل خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور
)با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(.
۲۱ .توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی اسلامی و ملی بین سفارتخانههای
کشورهای اسالمی در ایران )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۲۰ .همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروههای فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ
فرهنگ و آداب اسالمی ملی برای سای ً ر ملل خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور
)با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(.
۲۱ .توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی اسلامی و ملی بین سفارتخانههای
کشورهای اسالمی در ایران )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(.
وزارت بازرگانی
۱ . حمایت عملی از طراحان وتولیدکنندگان پوشاک های ساده واسلامی در جهت ایجاد
تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.
۲ .نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمانهای
مربوطه.
۳ .حمایت کامل حتی یارانهای از واحدهای تولیدی پارچههای چادری.
۴ .کنترل اماکن تجاری عمومی )شامل فروشگاهها، مجتمعهای تجاری، نمایشگاهها
و …( از نظر پوشش و بدحجابی.
۵ .تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی در کشور.
۶ .اجرای شیوهنامه و ملزم ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری )برند(
بر روی پوشاک تولید شده در داخل.
۷ .اطالعرسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاهها،
دستگاههای عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.
۸ .حمایت همهجانبه از برگزاری جشنوارههای ادواری و نمایشگاههای عرضه البسه
و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسالمی و معرفی واحدهای نمونه در سطح
کشور و خارج از کشور.
۹ .پیشنهاد قوانین مشخص در مدت سه ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع
ّفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای
پوشاک و نحوه برخورد با متخل
عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی.
۱۰ .اهتمام برای اجرای مناسبتر مقررات در چیدمان آرایش / تزئین ویترینها و
استفاده از مانکنها جهت حفظ حریم عفت عمومی.
۱۱ .نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بستهبندی و عدم استفاده از تصویرهای
نامناسب در تبلیغات تجاری کاال.
۱۲ .تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت
بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.
۱۳ .برگزاری نمایشگاههای لباس ملی و مذهبی جهت ارائه الگوهای اسلامی
/>۱۳ .به عضویت پذیرفتن خانمهای متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در
هیأتهای نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و …
۱۴ .تهیه فیلمهای سینمایی در مورد تاریخچه کشف حجاب در ایران و بررسی
علل و عوامل آن.
۱۵ .استفاده مناسب از لباسهای اسالمی ملی )حجاب و حجاب برتر( در فیلمهای
سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیتهای منفی و منفور در
فیلمها.
۱۶ .ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلمهای سینمایی و مطبوعات.
۱۷ .نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی اخلاقی سالنهای سینما و مراکز
مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
۱۸ .حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسالمی و سعی در جهانی نمودن
این نشریات از طریق اینترنت.
۱۹ .ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی اسالمی در بین
ایرانیان مقیم خارج از کشور به وسیله رایزنیهای فرهنگی در سفارتخانههای ج.ا.ا
در سراسر دنیا )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(
۲۰ .همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروههای فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ
فرهنگ و آداب اسالمی ملی برای سای ً ر ملل خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور
)با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(.
۲۱ .توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی اسلامی و ملی بین سفارتخانههای
کشورهای اسالمی در ایران )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۲۰ .همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروههای فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ
فرهنگ و آداب اسالمی ملی برای سای ً ر ملل خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور
)با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(.
۲۱ .توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی اسلامی و ملی بین سفارتخانههای
کشورهای اسالمی در ایران )با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی(.
وزارت بازرگانی
۱ . حمایت عملی از طراحان وتولیدکنندگان پوشاک های ساده واسلامی در جهت ایجاد
تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.
۲ .نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمانهای
مربوطه.
۳ .حمایت کامل حتی یارانهای از واحدهای تولیدی پارچههای چادری.
۴ .کنترل اماکن تجاری عمومی )شامل فروشگاهها، مجتمعهای تجاری، نمایشگاهها
و …( از نظر پوشش و بدحجابی.
۵ .تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی در کشور.
۶ .اجرای شیوهنامه و ملزم ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری )برند(
بر روی پوشاک تولید شده در داخل.
۷ .اطالعرسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاهها،
دستگاههای عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.
۸ .حمایت همهجانبه از برگزاری جشنوارههای ادواری و نمایشگاههای عرضه البسه
و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسالمی و معرفی واحدهای نمونه در سطح
کشور و خارج از کشور.
۹ .پیشنهاد قوانین مشخص در مدت سه ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع
ّفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای
پوشاک و نحوه برخورد با متخل
عالی انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی.
۱۰ .اهتمام برای اجرای مناسبتر مقررات در چیدمان آرایش / تزئین ویترینها و
استفاده از مانکنها جهت حفظ حریم عفت عمومی.
۱۱ .نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بستهبندی و عدم استفاده از تصویرهای
نامناسب در تبلیغات تجاری کاال.
۱۲ .تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت
بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.
۱۳ .برگزاری نمایشگاههای لباس ملی و مذهبی جهت ارائه الگوهای اسلامی
و
سالم به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان.
سازمان صدا و سیما
۱ . اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینهسازی
و جذاب نمودن آن.
۲ .تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهرهوری آن از طریق
تولید برنامههای مختلف.
۳ .فرهنگسازی در زمینه اصالح پوشش نامناسب و ارائه راهحلهای مؤثر و فوری
از طریق تولید برنامههای کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و …
۴ . تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع
و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.
۵ .به تصویر کشیدن ابعاد شخصیتهای الهی اسالم چون حضرت زهرا )سالم ا…
علیها(، حضرت زینب )سالم ا… علیها( و زنان نمونه از صدر اسالم تا دوران معاصر
در مناسبتهای مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگسازی و گسترش ارزشهای
اسالمی به صورت جذاب.
۶ .ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامههای
تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و
عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.
۷ .به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینههای مختلف
فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامههای تلویزیون و تهیه فیلم از
زندگی آنان.
۸ .تهیه فیلم و ارائه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به
عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیانهای فکری و عقیدتی و رفتاری
زنان در جامعه.
۹ .آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی )منطقهای( در جغرافیای
جمهوری اسالمی ایران.
۱۰ .به تصویر کشیدن زنان تحصیلکرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلمها و
مجموعههای هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقشها و شخصیتهای عامه
و کمسواد.
۱۱ .نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با
وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ
دینی و پایبندی آگاهانهتر آنان به عفاف و حجاب.
۱۲ .نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخالقی غرب در زندگی اجتماعی
و خانوادگی.
۱۳ .انجام تمهیدات الزم برای کاهش تأثیرات منفی سریالها و فیلمهای خارجی
متضاد با فرهنگ اسالمی از طریق نقد و بررسی فیلمها و سریالها.
۱۴ .معرفی نمونههای عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و
خانوادههای ایثارگران و … از نظر مظاهر عفاف و حجاب و سادهزیستی.
۱۵ .انعکاس موفقیتهای جوانان ً خصوصا دختران در ابعاد مختلف با هدف احیاء و
تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.
۱۶ .تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصههای خانوادگی، مدیریتی،
علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع »عفاف و پوشش«.
۱۷ .آشنا نمودن خانوادهها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کمهزینه و ساده با
توجه به شرایط اقتصادی جامعه.
۱۸ .بازنگری در شرایط انتخاب فیلمها و سریالهای خارجی براساس مالکهای
حجاب و عفاف.
۱۹ .تهیه برنامههای متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از
قهرمانهای عروسکی مطرح در کارتونها و برنامههای کودک نظیر )علی کوچولو،
کاله قرمزی و … در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان(.
۲۰ .تهیه برنامههای مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در
غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سدههای اخیر
در آن