شاخص های پیشنهادی درابعاد مدیریتی ؛ مدبری ورجل سیاسی داوطلب پست ریاست جمهوری(بخش ۲)