اطلاعیه بسیار مهم مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر در رابطه با FATF

بسم الله الرحمن الرحیم اینک که ؛در مراحل پایانی تعین تکلیف #FATF قرار داریم ، شایسته است ،مجمع محترم #تشخیص_مصلحت،یک بار دیگر، پاسخ دولت ونما ینده های #موافقFATF در مجلس به #سئوالات مطروحه در این زمینه را به اطلاع ملت شریف ایران برساند؛تا از یک سو
مردمی که به عنوان آمران به معروف وناهیان از منکر در قالب #امربه_معروف_مردم_به_مسئوولین” انجام وظیفه نموده اند و در طول این مدت ، تذکراتی به #دولت داده اند، در جریان پاسخ ها قرار بگیرند
واز سوی دیگرمروری برای خود اعضای محترم مجمع تشخیص ،برای تصمیم گیری نهایی باشد.خدای متعال به حضرت موسی فرمود:اننی معکما اسما واری؛نترسید نترسید واهمه نکنید دچار اشتباه درمحاسبه نشوید خدا باشماست.
⁉۱)آیا شما همین وعده‌ها وتضمین‌ها وتهدیدهای مشابه اظهارات اخیرتان رادرباره ی #برجام مطرح نمی‌کردید؟وواقعیات برخلاف محاسبات و پیش‌بینی‌های شما رخ نداد؟! اگر باز هم امتیازات مهم اطلاعاتی و مالی و اقتصادی را به دشمن دادید (که اکنون نقابFATF را بر چهره زده) و مجددا بدعهدی کردندوشرایط ازهمین هم که هست سخت‌تر شد، آیا شما پاسخگو خواهید بود؟!وحتی اگرپاسخگو ومسئولیت‌پذیرباشید-که نیستید- آیاخسارت‌های امنیتی و اقتصادی را جبران می‌کنید؟!
⁉۲)آیا واقعیات موجودِ #برجام محصول بازی شمادرنقشه دشمن نبود؟! چرا بایدباوجودهشدارهای متعددکارشناسان وصاحب‌نظران، توافقی را تدوین کنیدکه امتیازات #نقدداد ه و وعده #نسیه گرفته شود؟!واینگونه وبه این راحتی ؛موردنقض طرف مقابل قرار گیردواکنون فقط بدهی‌هاوتعهداتش برای شماباقی بماند؟!

چرا مجددا”همان اشتباهات گذشته راتکرار می کنیدوبه پیشنهاد #دلسوزان انقلاب توجه نمی فرماییدوخودرا عقل کل می دانید؟!
⁉۳)به اذعان خودتان، فروش نفت به مراتب کمتر ازماقبل برجام شده، آیامقصرآن، کسانی جزتنظیم کنندگان توافق یکطرفه وفاقد حمایت اجراوغیرقابل شکایت ومطالبه خسارت است؟!
اگرقراربودتحریم‌ها برداشته نشودونفتی به مراتب کمتر ازقبل توافق بفروشیم، اصلاًبرای چه رفتیدمذاکره وتوافق کردیدوامتیازدادید؟وحالا چه تضمینی می‌دهید که همان بلا را با ابعاد دیگر برای فروش نفت و معاملات تجاری و بانکی نیاورید و کشور را دچار خودتحریمی بیشتر نکنید؟!
⁉۴)توافقی که به صورت #پنهانی و بدون اطلاع مجلس با #FATFکردید،برچه مبنایی بوده است؟!چه تأثیری دربرداشتن تحریم‌هاداشت ؟!مگرمقام معظم #رهبری به کرات نفرموده اند:به دشمن اعتماد نکنید؟
⁉۵)نسبتFATFبا آمریکاوتحریم‌های آن چیست؟حتی اگرهمه مطالباتFATFرابه اجراگذاشتیدوبازهم رئیس آمریکایی آن دبه کردیامطالبات جدیدی را پیش کشید،تکلیف چیست؟ این بار، کدام نهادداخلی رامقصرخواهیدکرد؟!
⁉۶)اگرFATFرسماًخواستارتحریم سپاه پاسداران،وزارت اطلاعات،وزارت ارشاد،قوه قضائیه وحتی خودوزارت خارجه شد،آن وقت تکلیف چیست؟!(چنانکه مدت‌هاست زمزمه همین تحریم‌هامی‌شودوبرخی نیزدرداخل بخشنامه‌هایی به بانک داده‌اندکه باافرادحاضردرفهرست تحریم‌های سازمان ملل و وزارت خزانه‌داری وخارج آمریکا همکاری نکنند!)
⁉۷)چراباشهامت به دنیااعلام نمی کنیدکه :عدم موافقت باFATFدر مقایسه بانقض #برجام مقابله به مثل بسیارناچیزی است(البته این آغاز راه است،چراکه:فرزندان انقلاب تصمیم گرفته انددیگرتحقیرنشوند!) زیرابعدازچهل سال،آنهاضعیف‌ترازروز اوّلند،ما قوی‌تر از روز اوّلیم.این نشان‌دهنده‌ی این است که «اِنَّ‌ـنی مَعَکُما»،خدای متعال بامااست،«اَسمَعُ وَاَرى»؛امّایک شرط دارد:شماباخداباشید:اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم.
⁉۸)این دور ازمشی انقلاب است که تعهدات ماهمواره نقدوغیرقابل جبران(یاقابل جبران بازحمت فراوان)است اماتعلیق‌های طرف مقابل،مدت‌دارومحدودوبی‌خاصیت وابهام آلود؟!

⁉۹)شمامی گویید:پیوستن بهFATFهیچ خطری ندارد،مشابه همین حرف‌ها راهم درباره برجام می‌گفتید(والبته آن روز،حرفی ازلزوم تمکین بهFATF #برجام‌های جدیدنبود)،اکنون چه تضمینی می‌دهیدکه چندماه دیگر،دوباره باشنیدن طلبکاری‌های جدید،همان رابرای نظام ومردم توجیه وتأویل نکنید؟
⁉۱۰)شما ،آنچنان دچارخطای محاسباتی هستیدکه آن روزامضای جان کری راتضمین کارمی دانستیدوامروزبه جای عذرخواهی ازمردم ،تهدیدبه استعفاءمی کنیدوبه ابزارتهدیدنیابتیFATFدرداخل تبدیل شده اید!شمادررفتارازچه منطقی پیروی میکنید؟سخنگویFATF هستیدویاسخنگوی طرف ایرانی که بایدازموضع بی‌اعتمادی بهFATFحرف بزنید؟!چگونه مردم به شمااعتمادکنند؟
⁉۱۱)شمامی گویید:ملحقاتFATFکنوانسیون وقانون بین‌المللی است،مگربرجام،تضمین شده به واسطه سندرسمی شورای امنیت(قطعنامه ۲۲۳۱)نبود؟آیابه سادگی آب خوردن، زیرپای آمریکانرفت وهم اکنون نیزملعبه ومضحکه دست اروپایی‌هانشده است؟راستی،فروکاستن برجام(باآن همه وعده‌های لغوتحریمی)بهSPVوسپسINSTEX،به اندازه کافی درخودعبرت نداردکه شما،یکباردیگرمی خواهیدبه دشمن اعتمادکنید ؟!
⁉۱۲)دشمن ازاولین روزهای پیروزی انقلاب،به دنبال حاشیه سازی ومشغول نمودن مسئوولین وایجادتفرقه(سیاست تفرقه بینداز و. . . انگلیس خبیث)بوده وازاین طریق خسارت های جبران ناپذیری برپیکره ی انقلاب نوپای اسلامی ایران واردکرده که برجام یکی ازآنهابوده وحالانوبت #FATF است .آیازمان آن نرسیده که :مسئوولین درمیدان دشمن بازی نکنند؟!بعنوان مثال:چرا به #سیاستهای_کلی_انتخابات ابلاغی(۱۳۹۵/۷/۲۴)ازسوی مقام معظم رهبری نمی پردازید؟تانظام شایسته گزینی درکشورحاکم گردد؟این جفای بزرگ راچگونه پاسخگوخواهیدبود؟والسلام
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۷/۱۲/۸
#لطفانشردهید
نشانی ما در پیام رسان های داخلی :سروش ؛ایتا ؛بله ؛ آی گپ:
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez