بیانیه ی«شماره ی۴۲»FATF قسمت_دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : FATF

 #قسمت_دوم

اینک که؛درمراحل پایانی تعیین تکلیف #FATF قرارداریم ،شایسته است ،مجمع محترم #تشخیص_مصلحت،یکباردیگر،پاسخ دولت ونماینده های #موافقFATF درمجلس به #سئوالات مطروحه دراین زمینه رابه اطلاع ملت شریف ایران برساند؛تاازیک سو:

مردمی که بعنوان آمران به معروف وناهیان ازمنکردرقالب #امربه_معروف_مردم_به_مسئوولین” انجام وظیفه نموده اندودرطول این مدت ،تذکراتی به #دولت داده اند، درجریان پاسخهاقراربگیرند

واز سوی دیگرمروری برای خوداعضای محترم مجمع تشخیص ،برای تصمیم گیری نهایی باشد.خدای متعال به حضرت موسی فرمود:اننی معکما اسمع واری؛نترسیدنترسیدواهمه نکنیددچاراشتباه درمحاسبه نشویدخداباشماست.

۱) آیا شما همین وعده‌ها وتضمین‌ها وتهدیدهای مشابه اظهارات اخیرتان رادرباره ی #برجام مطرح نمی‌کردید؟وواقعیات برخلاف محاسبات و پیش‌بینی‌های شما رخ نداد؟!

اگر باز هم امتیازات مهم اطلاعاتی و مالی و اقتصادی را به دشمن دادید(که اکنون نقابFATF را بر چهره زده) ومجددا بدعهدی کردندوشرایط ازهمین هم که هست سخت‌تر شد، آیا شما پاسخگو خواهید بود؟!وحتی اگرپاسخگو ومسئولیت‌پذیرباشید-که نیستید- آیاخسارت‌های امنیتی و اقتصادی را جبران می‌کنید؟!

۲)آیا واقعیات موجودِ #برجام محصول بازی شمادرنقشه دشمن نبود؟! چرا بایدباوجودهشدارهای متعددکارشناسان وصاحب‌نظران، توافقی را تدوین کنیدکه امتیازات #نقدداد ه و وعده #نسیه گرفته شود؟!واینگونه وبه این راحتی ؛موردنقض طرف مقابل قرار گیردواکنون فقط بدهی‌هاوتعهداتش برای شماباقی بماند؟!چرا مجددا”همان اشتباهات گذشته راتکرار می کنیدوبه پیشنهاد #دلسوزان انقلاب توجه نمی فرماییدوخودرا عقل کل می دانید؟!

۳)به اذعان خودتان، فروش نفت به مراتب کمتر ازماقبل برجام شده، آیامقصرآن، کسانی جزتنظیم کنندگان توافق یکطرفه وفاقد حمایت اجراوغیرقابل شکایت ومطالبه خسارت است؟!
ادامه دارد…..
#لطفانشردهید
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۳/۳۰

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez