بیانیه ی«شماره ی۴۴»قسمت_چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع:FATF

 #قسمت_چهارم .

۸)این دور ازمشی انقلاب است که تعهدات ماهمواره نقدوغیرقابل جبران(یاقابل جبران بازحمت فراوان)است اماتعلیق‌های طرف مقابل،مدت‌دار و محدودوبی‌خاصیت وابهام آلوده

۹)شمامی گویید،پیوستن بهFATFهیچ خطری ندارد،مشابه همین حرف‌ها راهم درباره برجام می‌گفتید(والبته آن روز،حرفی ازلزوم تمکین بهFATF #برجام‌های جدیدنبود)
اکنون چه تضمینی می‌دهیدکه چندماه دیگر،دوباره باشنیدن طلبکاری‌های جدید،همان رابرای نظام ومردم توجیه وتأویل نکنید؟

۱۰)شما،آنچنان دچارخطای محاسباتی هستیدکه آن روزامضای جان کری راتضمین کارمی دانستیدوامروزبه جای عذرخواهی ازمردم ،تهدیدبه استعفاءمی کنیدوبه ابزار تهدیدنیابتیFATFدرداخل تبدیل شده اید!
شمادر رفتار ازچه منطقی پیروی میکنید؟

سخنگویFATF هستیدویاسخنگوی طرف ایرانی که بایدازموضع بی‌اعتمادی بهFATFحرف بزنید؟!

چگونه مردم به شمااعتمادکنند؟

۱۱)شمامی گوییدملحقاتFATFکنوانسیون وقانون بین‌المللی است
مگربرجام،تضمین شده به واسطه سندرسمی شورای امنیت(قطعنامه ۲۲۳۱)نبود؟

آیابه سادگی آب خوردن، زیرپای آمریکانرفت وهم اکنون نیزملعبه ومضحکه دست اروپایی‌هانشده است؟

راستی،فروکاستن برجام(باآن همه وعده‌های لغوتحریمی)بهSPVوسپسINSTEX،به اندازه کافی درخودعبرت نداردکه شما،یکباردیگرمی خواهیدبه دشمن اعتمادکنید ؟!

۱۲)دشمن ازاولین روزهای پیروزی انقلاب،به دنبال حاشیه سازی ومشغول نمودن مسئوولین وایجادتفرقه(سیاست تفرقه بینداز و. . . انگلیس خبیث)بوده وازاین طریق خسارت های جبران ناپذیری برپیکره ی انقلاب نوپای اسلامی ایران واردکرده که برجام یکی ازآنهابوده وحالانوبت #FATF است.
آیازمان آن نرسیده که #مسئوولین درمیدان دشمن بازی نکنند؟!

بعنوان مثال:
چرا به #سیاستهای_کلی_انتخابات ابلاغی(۱۳۹۵/۷/۲۴)ازسوی مقام معظم رهبری نمی پردازیدتانظام شایسته گزینی درکشورحاکم گردد؟

این جفای بزرگ راچگونه پاسخگوخواهیدبود؟ ادامه دارد…..
#لطفانشردهید
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۳/۳۰
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez