اطلاعیه ی«شماره ی۴۱-۴۵»:ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امر به معروف ونهی ازمنکر

۲-۲-۲-۶-مطالبه ی اجرای #سیاستهای_کلی_نظام ومسائل مورددغدغه مقام معظم رهبری با انگیزه ی:
همگانی نمودن #امربه_معروف_ونهی_ازمنکر و

احیای فرهنگ گفتن ونترسیدن

احیای #مطالبه_گری

وایجاد وگسترش نظارت عمومی ازطریق پیگیری اسناد بالا دستی و امور راهبردی ذیل:

۱-سیاست های کلی حمل ونقل ومطالبه گری از مسئولین برای رفع کاستی ها وبی توجهی های فراوان در این زمینه.

۲-سیاست ها ی کلی منابع طبیعی وروشنگری واطلاع رسانی به جامعه درمورد عواقب استفاده بی رویه ازاین نعمت بزرگ الهی.

۳-سیاست های کلی معدن ومطالبه گری وروشنگری از عواقب خام فروشی ونارسایی ها ی موجود در این بخش.

۴-سیاست های کلی منابع آب و مطالبه گری از مسئولین برای توجه بیشتر به حفظ منابع وروشنگری ازکوتاهی دراین امر.

۵-سیاست کلی نظام دربخش امنیت اقتصادی ومطالبه از مسئولین برای تأمین امنیت سرمایه مرد

۶-سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ومطالبات اساسی در این بخش به ویژه در مورد خام فروشی ها و .
 ۷-سند چشم انداز وهشدار به مسئولین در مورد فرصت های از دست رفته وضرورت اقدامات شایسته در مدت باقیمانده.
۸-مطالبه گری در مورد اصل۴۴به ویژه اجرای سیاست های راهبردی وبسیار مهم نظام درباره بند “ج”اصل ۴۴
۹-پیگیری ومطالبه گری سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه
۱۰-پیگیری سیاست های کلی نظام در مورد مبارزه با مواد مخدرو مطالبه گری برای رفع نواقص موجود.

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر ۱۳۹۸/۵/۱۲

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez