اطلاعیه ی«شماره ی۵۰-۴۵»ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :ادامه ی منشورمجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر

۳-تجزیه وتحلیل:

۳-۱-امروزجبهه ی بزرگی ازدشمنان خبیث درمقابل نظام اسلامی قراردارندکه هدف همه آنهانابودی یاازدرون تهی کردن #جمهوری اسلامی است.

لذا، درچنین شرایطی ، بالاترین معروف #حفظ_نظام مقدس جمهوری اسلامی و به تبع آن مراقبت ازنعمت‌های الهی مانند:
«نعمت ولایت ورهبری»
« نعمت جمهوری اسلامی»
«نعمت علماءودانشمندان متعهددینی»
«نعمت قوه‌ی قضائیه وتوانایی‌های آن»
«نعمت نیروهای مسلح و اقتدارآن»
«نعمت جوانان »
«نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت به نظام وانقلاب اسلامی»، از جمله نعمت‌های بزرگ پروردگارهستند وهمه بایدمراقبت کنندکه این نعمت‌ها تضییع نشودوازآن‌ها استفاده‌ی حداکثری برای رسیدن به جامعه اسلامی(جامعه الگو)بعمل آید؛

لذا،این مهم به دست مدیران لایق ، متدین، انقلابی ،پرتحرک وکار آمدوهمچنین با ارتقای حضور سازمان یافته ترمردم به ویژه #جوانان عزیزحاصل می شود ودراین راستا،آحاد مردم می بایستی به مسئولیت شرعی،انقلابی، سیاسی و واجب حتمی خود یعنی امربه معروف ونهی ازمنکرعمل نمایند

 و با تیزهوشی رفتار مسئولان ،دولتمردان ، برگزیدگان وکسانی راکه درجامعه اثرگذارهستند زیر نظر داشته باشند، زیرا در #نظام اسلامی باید احکام و سبک زندگی اسلامی پیاده شود و فرهنگ جامعه درهمه ی ابعاد، منطبق برآموزه های قرآنی باشد

۳-۲-رونداجرای فریضه ی امربه معروف ونهی ازمنکردرکشوربدلیل پرداختن برخی از دست اندرکاران به مسائل #زیرنصاب اهمیت واقدامات روبنایی باعث ایجادجو امربه معروف هراسی درجامعه و #سرخوردگی نیروهای حزب الهی گردیده است

لذا،براین اساس جمعی از سربازان ولایت بانگرش به برطرف کردن موانع ذیل اقدام به تشکیل ، تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار نموده اند:….

ادامه دارد…..

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
 مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۵/۲۱

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی کانالهای تشکل‌های مردم نهادآتش به اختیار (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez