توضیح در باره بیانیه ی«شماره ی۸۳»

بسم الله الرحمن الرحیم
 توضیح در باره بیانیه ی«شماره ی۸۳»:

حکایت امروز آقای #روحانی در «برجام»مانند این است که :

فردی در محلی ساختمان بسیار #پرهزینه ای را بدون توجه به هشدار های ایمنی مهندسین و کارشناسان دلسوز «بنا» نموده و حالا « قانون» با مستندات فراوانی به او میگوید این «بنا» را باید تخریب کنی !

یعنی خودش اقدام به #تخریب ساختمان نماید

مسلما” این کار برایش سخت است و عوض تخریب ؛ هر روز به #توصیف آن می پردازد

لذا،برای جلوگیری ازخسارت بیشتر ؛بایدقوای #مقننه و #قضاییه واردعمل شوند وبه این ماجرا پایان دهند

والسلام

تشکل های مردم نهادآتش به اختیار ۱۳۹۸/۵/۱۷