بیانیه ی«شماره ۶۷» بالا ترین معروف حفظ نظام است «نقطه مقابل آن منکر است

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع : بالا ترین معروف حفظ نظام است «نقطه مقابل آن #منکر است

منکرها اینها هستند:

عدم نظارت بر اجرای قانون

استفاده نکردن از ظرفیت های داخل

بی توجهی به ازدواج و اشتغال واعتمادبه جوانان

تعلل در اصلاح امور مالیا تی _ اصلاح امور بانکی وخلق پول

خام فروشی

عدم شایسته گزینی

ابتذال اخلافی

کمک به دشمنان اسلام

تضعیف نظام اسلامی

تضعیف فرهنگ اسلامی

تضعیف اقتصاد جامعه

تضعیف علم وفنّاوری

تضعیف پول ملی

نجومی بگیری

رانت خواری وقبیله گرایی #منکراست از این منکر هاباید نهی کرد.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۷

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez