بیانیه ی«شماره ی ۳۸۳»شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته _ شاخص ۵۳ :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته

_ شاخص ۵۳ :

_ما رئیس جمهوری می خواهیم که نگاه او، وهم حزبی هایش به آمریکا؛رژیم غاصب صهیونیستی و داعش؛مطابق بیانات ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ مقام معظم رهبری باشدکه فرمودند:

 #جمهوری_اسلامی توانست نقشه‌ی آمریکا را درمنطقه خنثی کند؛

نقشه‌ی آمریکا چه بود؟

نقشه‌ی آمریکا این بودکه گروه‌های #شریر و #ظالم و #هتّاکی از قبیل داعش را به وجود بیاوردبرای اینکه ذهن ملّتهارا از رژیم غاصب صهیونیستی منصرف کند، آنها را مشغول کندبه مسائل داخلی خودشان،به #جنگ_داخلی، به #مشکلات_داخلی وفرصتی برای آنها باقی نگذاردکه به فکر رژیم صهیونیستی بیفتند.

این نقشه‌ی آمریکابودکه داعش را به وجودآورد؛

این نقشه رامابه توفیق الهی و بِاذن‌اللّه،توانستیم خنثی کنیم.

_نکته:
بودندوهستند #آدم_های_نمک_نشناسی که هنوز از سفره #انقلاب_ارتزاق میکنندومعتقدندکه مدافعین حرم نبایدبه #سوریه_و_عراق می رفتند 

بانفوذچنین آدم های خطرناکی در حاکمیت ؛وظیفه ی بزرگی بردوش ما سنگینی می کندوبایدکار رابا حساسیت تمام؛ از #مجلس وشورای نگهبان ؛پیگیری ومطالبه نماییم تا

قانون #انتخابات_ریاست_جمهوری براساس #سیاست_های_کلی_انتخابات تنظیم وتصویب شودورؤسای جمهورآینده براین اساس انتخاب گردندتا #انقلاب از ریل خارج نشود

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

#لطفانشردهید
@mran_ir