بیانیه ی«شماره ی ۳۹۵»بیانیه ای متفاوت به بهانه ی هفته ی #حجاب 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
بیانیه ای متفاوت به بهانه ی هفته ی #حجاب 

شماچه کارمیکنیدکه گل #محبت در دل همسرتان بروید؟!

مقام معظم رهبری(۱۳۸۳/۰۳/۲۰):
راهش این است که #زن‌وشوهر این محیط رامحیط محبت کنند؛
یعنی به هم #محبت_وعشق بورزند.

چه طور؟!عشق ورزیدن که زورکی نیست؟!!
به قول مشهدی ها:«مهربه زور، عشق به چمبه»

بایستی #محبت دریک دل،مثل گلی که از زمین میروید،بروید.
شماچه کارمیکنیدکه گل #محبت در دل همسرتان بروید؟!

این دست شماخانم ودست شما آقاست.
_راهش چیست؟راهش این است که شمابه او #وفادار باشیدو #محبت بورزید.
این کار،محبت را در دل او زنده میکند.
اوهم که به شما #محبت کند،در دل شماهم #محبت زنده میشود،چون به هم وابسته اید.

اگر نگوییم که این خیل عظیم احکام مربوط به زن و مردومحرم و نامحرم و حجاب، برای همین است، صدی هشتاد،نود درصدش برای این است که شمادوتاباهم درخانه بامحبت زندگی کنید.

اگرشماکه در کوچه راه میروید، این راملاحظه نکردید،صدجادلت مشغول میشودودیگرخانه برایت رنگی ندارد؛ اوهم همینطور است.

اگر شما آقا،محرم و نامحرم را رعایت نکردید،
اگر دوستِ جنس مخالف پیدا کردید،
اگر باهمه گرم گرفتید،
اگر حجاب رعایت نشد،
اگرصدجور زن با آرایشهای گوناگون درمقابل شما رژه رفتند؛
ونیز اگرشماخانم،هرجایک مرد چنین وچنانی رادیدیدو به او خیره شدیدونگاه کردیدو چه و چه کردید،
نتیجه چه میشود؟!!!

نتیجه این میشودکه همسر خودت ازنظرتودیگرآن جاذبه‌یی راکه #محبت ایجادکند،نخواهد داشت.

همسرشماهرکس هم که باشد، ولو #حضرت‌یوسف،بعدازیک ماه یواش یواش عادی میشود.

حضرت یوسف هم اولش خیلی برجسته است؛
زلیخا هم اولش خیلی برجسته است؛
امابعدیواش یواش عادی میشود؛
ولی آن بیرونی‌، نو است.

اگرقرارباشدکه شما چشم به آن بیرونی‌،داشته باشید،اگرمحرم و نامحرم را رعایت نکنید،اگرحجاب خودتان را رعایت نکردید،اگرمرد #حجاب‌زن را رعایت نکرد،اگر معاشرتهای بی بندوبار وبگوبخندهای سبک دخترهاوزنهاوپسرهاباهمدیگر درجامعه‌یی بود،آنچه که لازمه‌ی بقای خانواده‌ی شماست، تحقق پیدا نمیکند.

زورکه نیست؛یک چیزطبیعی است.
دختروپسردرغرب،بخصوص دربعضی ازجوامع غربی،صدکارمیکنندتابه سن ازدواج برسند.درآن جوامع سن ازدواج معمولاًبالاست و بین بیست‌وسی خیلی بیشترازسن پانزده‌وبیست یا هجده‌وبیست است وبالاتر از سی هم که فراوان است؛«درآنجا بخصوص مردها اول هزار درِدیگر را میزنندوبعد درِازدواج را!»یعنی همه چیز را تجربه‌کرده و دیگر برایش چیزی نیست.

این کجا؟!!،آن جوانی که با‌#عفت گذرانده وباخود ونفس خودش مبارزه کرده وبعدازدواج کرده،کجا؟!!.
اینهاهردویک جورقدر زن را میدانند؟!!
هردویک جور به محیط خانواده میچسبند؟!! نه

مسأله‌ی زن هم به همین قیاس است.اثراحکام اسلام دراینهاست.این قدر که میگویند #حجاب، رو بگیرید و چنین و چنان کنید، اینجاها و در مسائل اصلی زندگی اثرش ظاهر میشود.خودِحجاب ممکن است چیزی به نظرنیاید.
پس #زن‌وشوهر ازهمین اول ازدواج که خدا یک محبتی هم در دلشان قرار داده، این محبت رانگه دارندوزیادش کنند.

راهش هم این است که به هم #باوفاوصادق باشند وهمدیگر راحفظ کنند؛ مثل دوتاشریک واقعاًمصالحِ هم را رعایت و رازِهم راحفظ کنند.زن رازشوهرش راپیش خاله وخواهربیان نکند،مردهم اسرارِزنش را درباشگاه ومهمانی و… به رفیق هایش نگوید؛حواستان جمع باشد، #اسرار هم را محکم نگهداریدوحفظ کنید؛ ظاهر را هم حفظ کنید.با این،زندگی شیرین خواهدشد.۱۳۸۳/۰۳/۲۰
تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_پنجشنبه _۱۳۹۹/۰۴/۲۶

#لطفانشردهید
@mran_ir