اطلاعیه«شماره ۵۵۷»  موضوع : #شفاف سازی

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
 موضوع : #شفاف سازی
درتتمه‌ی دولت آقای روحانی؛باید مسائل ذیل؛برای همیشه شفاف سازی شود :
حقوق #شهروندی:
آقای رئیس جمهورمیفرمایندکه : حقوق #شهروندی فقط درکتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نبود.
 یعنی :
۱-۱-هیچ شهروند ایرانی #هوای‌آلوده استنشاق نمی کند؟!!
۱-۲- #ارزانی همه جا را فراگرفته و به هیچ شهروندایرانی از این بابت ،آسیبی نرسیده است؟!!
۱-۳- #بدحجابی _گناه علنی و حرام الهی؛ اصلاًدرجامعه رواج‌نداردو شهروندان مسلمان ومتدین ایرانی؛ در #آرامش روانی کامل به سر می برند؟!!

۱-۴- #ارزش‌پول ملی روز به روز افزایش یافته وشهروندان ایرانی؛دراوج رفاه؛مشغول گذران زندگی هستند؟!!
۱-۵- #خصوصی‌سازی دقیقاًاجرا شده وهیچ شهروندی از این بابت متضررنشده ؟!! هیچ #کارخانه ای تعطیل ویاهیچ کارگری بیکارنگردیده است؟!!
۱-۶- درراه اندازی #شبکه‌ملی‌اطلاعات؛اصلاً کوتاهی نشده وفضای مجازی هم کاملاً تحت کنترل بوده وبه هیچ خانواده وشهروند ایرانی آسیبی نرسیده است ؟!!
۱-۷- شبکه #توزیع کاملاً تحت کنترل است؛ وتولیدات کارخانه ها با قیمت های عادلانه مستقیماًبه دست شهروندان می رسدو احدی حق احتکارندارد؟!!
۱-۸- و …..
بررسی و#شفاف‌سازی ابعادهمه جانبه‌ی #برجام ؟!!
بررسی و #شفاف‌سازی ابعاد همه جانبه‌ی #FATF ؟!!
بررسی و #شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته در #مبارزه با فساد؟!!
 بررسی و #شفاف‌سازی اقدامات صورت گرفته در #رفع موانع تولید وخنثی نمودن #تحریم‌ها؟!!

نکته ی بسیارمهم :
علاوه برمسائل فوق؛عملکردآقای روحانی در مورد #اجرایی نمودن #سیاست‌های‌کلی‌نظام است که باید دقیقاً موردبررسی قرار گیرد 

برای تسهیل در کار؛پیشنهاد میگردد؛ تاحصول نتیجه همه با #صداوسیما تماس بگیرند و موضوعات فوق را پیگیری نمایند .
صدا وسیما _ ۱۶۲

شنبه _۱۳۹۹/۱۰/۰۶
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir