بیانیه«شماره چهل ودو»موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری » قسمت سوم :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری »

قسمت سوم :

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ سیاستهای فوق؛در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱؛ ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، ابلاغ و خط مشی و جهت‌گیری نظام در این خصوص تعیین گردیده است؛

باعنایت به مفاد این ابلاغیه؛ از #صداوسیما می خواهیم که بادعوت از #کارشناسان خبره؛به مردم بگوید که آیا قوه‌ی #مجریه و قوه‌ی‌ #قضاییه و #قوه ی #مقننه و #مجمع‌تشخیص؛ با گذشت «۱۰سال» از صدور این فرمان؛برابر انتظارات معظم له عمل کرده اند؟!! و نظام اداری کشوررا اصلاح نموده اند؟!! یعنی :

۷-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم؛صورت گرفته است ؟!!!.

۸-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛ #حفظ کرامت و عزت و تأمین #معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها؛ صورت گرفته است ؟!!!.

۹-آیا؛باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛توجه به #استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری؛ صورت گرفته است؟!!!.

این #مطالبه‌گری؛ اگر به قیمت جان ما هم تمام شود؛ ادامه دارد 

پیگیری وتماس با #صداوسیما؛ تاحصول نتیجه ازطریق شماره _ ۱۶۲

جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
@mran_ir