بیانیه«شماره چهل وشش»موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری » قسمت #هفتم :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری »

قسمت #هفتم :

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ سیاستهای فوق؛در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱؛ ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، ابلاغ و خط مشی و جهت‌گیری نظام در این خصوص تعیین گردیده است؛

باعنایت به مفاد این ابلاغیه؛ از #صداوسیما می خواهیم که بادعوت از #کارشناسان خبره؛به مردم بگوید که آیا #قوه ی مجریه و #قوه‌ی‌قضاییه و #قوه ی مقننه و مجمع تشخیص؛ با گذشت «۱۰سال» از صدور این فرمان؛برابر انتظارات معظم له عمل کرده اند؟!! و نظام اداری کشوررا اصلاح نموده اند؟!! یعنی :

۱۹- آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛زمینه سازی برای #جذب و استفاده از #ظرفیتهای مردمی در نظام اداری صورت گرفته است ؟!!!.

۲۰-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛ #قانونگرایی، اشاعه #فرهنگ‌مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و #تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها؛ صورت گرفته است ؟!!!.

۲۱-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛ – #نهادینه‌سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، #فرهنگ‌خودکنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال؛ صورت گرفته است؟!!!.

این #مطالبه‌گری؛ اگر به قیمت جان ما هم تمام شود؛ ادامه دارد 

پیگیری وتماس با #صداوسیما؛ تاحصول نتیجه ازطریق شماره _ ۱۶۲

یکشنبه _ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
@mran_ir