بیانیه«شماره چهل ویک»موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری » قسمت #دوم :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری »

قسمت #دوم :

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ سیاستهای فوق؛در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱؛ ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، ابلاغ و خط مشی و جهت‌گیری نظام در این خصوص تعیین گردیده است؛

باعنایت به مفاد این ابلاغیه؛ از #صداوسیما می خواهیم که بادعوت از #کارشناسان خبره؛به مردم بگوید که آیا #قوه‌ی‌مجریه و #قوه‌ی‌قضاییه و #قوه‌ی‌مقننه و #مجمع‌تشخیص؛ با گذشت«۱۰سال» ازصدور این فرمان؛برابرانتظارات معظم له عمل کرده اند؟!! و نظام اداری کشوررا اصلاح نموده اند؟!! یعنی :

۴-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران؛صورت گرفته است ؟!!!.

۵-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از #پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان؛ ایجاد گردیده است ؟!!!.

۶-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛ #عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، #توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل #معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ رعایت گردیده است؟!!!.

این #مطالبه‌گری؛ اگر به قیمت جان ما هم تمام شود؛ ادامه دارد 

پیگیری وتماس با #صداوسیما؛ تاحصول نتیجه ازطریق شماره _ ۱۶۲

جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
@mran_ir