کته ی۸ _۲ آنچه ماباید بدانیم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

نکته ی۸ _۲
آنچه ماباید بدانیم

رهبرمعظم انقلاب؛ در دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر کشور؛ فرمودند:

بسیج سیاسی است، اما سیاست‌زده نیست،
سیاسی‌کار نیست،
جناحی نیست؛
بسیج مجاهد است، اما بی‌انضباط نیست،
افراطی نیست؛
بسیج عمیقاً متدین و متعبد است، اما متحجر نیست،
خرافی نیست؛
بسیج بابصیرت است، اما ازخودراضی نیست؛
بسیج اهل جذب است –
گفته‌ایم جذب حداکثری – اما اهل تسامح در اصول نیست؛
بسیج غیور است،
پاسدار خطوط فاصل است؛
 بسیج طرفدار علم است،
 اما علم‌زده نیست؛
بسیج متخلق به اخلاق اسلامی است، اما ریاکار نیست؛
 بسیج در کار آبادکردن دنیاست،
 اما خود اهل دنیا نیست. این شد یک فرهنگ.
@mran_ir