بیانیه ی« شماره ۶» گرچه،روان شدن سیلاب،دربارندگی‌های زیاد(مشابه فروردین۱۳۹۸)اجتناب ناپذیراست؛ولی…

بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه ی« شماره ۶»
گرچه،روان شدن سیلاب،دربارندگی‌های زیاد(مشابه فروردین۱۳۹۸)اجتناب ناپذیراست؛ولی باتدبیر،دوراندیشی ،ژرف‌نگری وآینده‌نگری می‌شودازعوارض سیلاب‌هابرزندگی مردم کاست؛همان جوری که بامقاوم‌سازی بناهاورفع مشکلات ناشی ازبی‌توجهی به ساخت درست بناها،می‌شودازعواقب زلزله کاست.
#سیاستهای_کلی_نظام در«امور #شهرسازی» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بعنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی وجهت گیری نظام دربخش مذکور رادرتاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹تعیین کرده است
امّابه دلیل غفلت های صورت گرفته وکوتاهی های بعمل آمده دراجرایی نمودن«این سیاستهابه ویژه؛درمکان‌یابی توسعه شهرهادرچارچوب طرح آمایش سرزمینی وایمنی درمقابل سوانح طبیعی وایمن‌سازی ومقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی دربرابرخطرات ناشی ازحوادث غیره مترقبه؛کشوروانقلاب را؛دچارخسارت های فراوانی نموده است.
اینک دربرابر،مطالبات مقام معظم رهبری،به دلیل کم کاری وکوتاهی در اقدام؛سرافکنده ایم؛مخصوصا” آن هنگامی که فرمودند:از وقایع پیش آمده درس عبرت بگیرید ؟!!
این«تذکر»دامنه ی وسیعی دارد.تنهابه این معنی خلاصه نمیشودکه چرا اجرایی شدن #سیاستهای_کلی_نظام درامورشهرسازی رادرطول ۹سال گذشته ؛از #مسئوولین به”جد”مطالبه نکرده ایم؟!،گرچه محصول این بی توجهی« #سیلِ_آب»بود
بلکه؛ بی توجهی های فراوانی وجودداردکه نتیجه ی آن« #سیلِ_منجلاب»است !!
بعنوان مثال:بی توجهی درامر #عفاف_وحجاب وگناه علنی وسازمان یافته درجامعه( #ملأعام)علیرغم دستوراکیدامام خامنه ای(حفظه الله)که به مسئوولین فرمودند:
آن کاری که در #ملأ انجام میگیرد،درخیابان انجام میگیرد،…این[خطا]،برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِکارآمده است تکلیف ایجادمیکند.
حرام کوچک وبزرگ ندارد؛آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکاردرکشورانجام بگیرد.
حالایک نفریک غلطی برای خودش میکند،[به]کنار،آن بین خودش وخدا است؛
امّاآنچه درمقابل چشم مردم است، درمحیط جامعه است،حکومت اسلامی -مثل حکومت #امیرالمؤمنین،مثل حکومت #پیغمبر-وظیفه دارددرمقابل آن بایستد.
این منطقی که میگوید«آقاشمااجازه بدهیدمردم خودشان انتخاب بکنند»خب درموردشراب‌فروشی هم هست؛ شراب راهم آزادکنیم درکشور،هرکسی خودش دلش میخواهدبخورد،هرکس نمیخواهدنخورد!این حرف شد؟
درموردهمه‌ی گناهان بزرگ اجتماعی،این حرف وجوددارد؛این حرف شد؟
شارع مقدّس بر #حکومت_اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی درجامعه بشود،حکومت اسلامی موظّف است درمقابل حرام بایستد، درمقابل گناه بایستد…( ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ )
ادامه دارد…..
دفتر مرکزی : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»(۱۳۹۸/۱/۲۱)
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت حامیان امریه معروف و نهی از منکر(اصل هشتم قانون اساسی)
http://mran.ir
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez
@mran_ir