بیانیه ی« شماره ۹» مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر؛به تبعیت از رهبرحکیم وفرزانه ی انقلاب اسلامی؛ ایجاد #نظام_اسلامی و #حفظ_نظام اسلامی رابالاترین معروف میداند؛لذا….

بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه ی« شماره ۹»
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر؛به تبعیت از رهبرحکیم وفرزانه ی انقلاب اسلامی؛ ایجاد #نظام_اسلامی و #حفظ_نظام اسلامی رابالاترین معروف میداند؛لذا؛به همین دلیل؛پیگیری #سیاستهای_کلی_نظام بعنوان بخش عظیمی از مطالبات مجمع؛در رأس مأموریت این تشکل #مردم_نهاد؛ قرارداردکه در حوزه ی #امربه_معروف «مردم به مردم» : اطلاع رسانی به هموطنان؛
ودرحوزه ی امربه معروف« #مردم_به_دولت»،مطالبه گری از #مسئوولین را دردستور کارخودقرارداده است.یکی ازاین سیاستها؛ سیاست های کلی نظام«درامور #آمایش_سرزمین»ابلاغی ۱۳۹۰/۹/۲۱؛به شرح(موجود در سایت)این بیانیه؛میباشدکه از اهمیّت فراوانی(وقتی که آمایش سرزمین؛گزینه ای برای افزایش پایداری توان سرزمینی محسوب میگردد)و جامعیت موضوع وپیوستگی مطالب (زمانی که به تأییدمقام معظم رهبری رسیده باشد)برخوردار است.
هرچند؛از ابتدا،ورودمجمع به این حوزه؛ مورد خوشایندبعضی هانبودواصولامعتقدبودندکه :
 #مطالبه گری سیاستهای کلی نظام ربطی به امربه معروف ونهی ازمنکرندارد ؟!
امّاباجاری شدن سیل وخسارت های همه جانبه؛ به اهمیت این موضوع وبه ویژه به درایت مقام معظم رهبری بیشترپی بردندودرصدد اصلاح دیدگاه قبلی خودبرآمدندکه امیداست ؛ درآینده ازمواضع خودعدول نکنند.
باعنایت به اهمیّت موضوع ضرورت دارد؛ که؛ ازطریق شماره تلفن های ذیل از #مسؤولین سؤال گرددکه:
چراتاکنون؛دراجرای این سیاست مهم #غفلت ودر اطلاع رسانی به مردم #قصورشده است
ریاست جمهوری ۶۱۳۳-۰۲۱

مجلس ۳۹۹۳۱-۰۲۱

قوه ی قضاییه ۸۸۸۱۲۲۷۴-۰۲۱

مجمع تشخیص مصلحت نظام ۶۴۴۷۷-۰۲۱

صدا وسیما تهران ۱۶۲ شهرستانها ۲۷۸۱-۰۲۱

«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته ۱۳۹۸/۱/۲۴

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت حامیان امریه معروف و نهی از منکر(اصل هشتم قانون اساسی)
http://mran.ir
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez
@mran_ir