بیانیه ی« شماره۷» امام خمینی(ره)فرمودند:اگرسپاه نبود؛ کشور هم، نبود(۱۳۵۸/۵/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه ی« شماره۷»
امام خمینی(ره)فرمودند:اگرسپاه نبود؛ کشور هم، نبود(۱۳۵۸/۵/۲۹)
امام خامنه ای درتاریخ۱۳۹۸/۱/۲۰درباره ی سپاه فرمودند:دستگاه وسیع و« #همه_کاره‌ی سپاه»،امروزیک دستگاه برجسته است درکشور.
قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(یعنی نیروهای جان برکف که ازانقلاب پاسداری می کنند)
دشمن میگوید:سپاه تروریست است.چرا؟!
وقتی که شماری ازمسئولان بابهانه‌های موهوم به سپاه حمله می‌کنندواین نهادبرخاسته ازانقلاب راکه شهادت در راه خدا وپاسداری ازجان و مال ونوامیس مردم رادرشناسنامه درخشان خود دارد، زیرسؤال می‌برند،خواستاربازگشت سپاهیان وارتشیان به پادگان‌ها می‌شوند!
حضورمنطقه‌ای سپاه راکه ضامن جان ومال وناموس خودشان نیزهست بی‌فایده می‌دانند!
دوران موشک را تمام شده معرفی می‌کنند
نمایش موشکی سپاه را تحریک دشمن می‌دانند!
ویاعلی‌رغم کلاه گشادی که برجام به ملت تحمیل کرده است حاضر به ترک این معاهده ذلت‌بارنیستند!
به جای عبرت گرفتن ازخسارت محض برجام،درپی تحمیلFATF وCFTهستندو…
بدیهی است که آمریکا از این وادادگی‌ها پیام ضعف دریافت کرده وجسارت پیدا می‌کندکه سپاه پاسداران رادرفهرست گروه‌های تروریستی جای دهد!
(خوشبختانه اخیرابرخی ازهمان‌ها مواضع قبلی خودرا تصحیح کرده‌اند که امیداست باردیگرمانند دفعات قبل ازمواضع خودعدول نکنند)
مردم چه میگویند؟بهتراست بگوییم مردم چه انتظاری ازسپاه دارند؟
مردم میخواهندسپاه رابیشتردرزندگی روزانه خویش لمس کنند.چراکه وقتی می بینندرهبرشان در باره ی سپاه می فرمایند:«دستگاه #وسیع و #همه‌کاره‌ی سپاه،امروزیک دستگاه #برجسته است درکشور
اگرمقابله‌ی بادشمن است ازلحاظ #سیاسی،سپاه جلواست
اگرمواجهه‌ی بادشمن است درمیدان عملی و #نظامی وعملیّاتی،سپاه جلو است
اگراین دشمن درداخل مرزهای ما،داخل #کوچه وخیابان ما است،سپاه جلو است
اگراین دشمن درچندهزارکیلومترآن‌طرف‌تردراطراف حرم #حضرت_زینب(سلام الله علیها)است،بازهم سپاه جلو است و…۱۳۹۸/۱/۲۰
یعنی مردم؛وقتی که درسیلاب؛چشم به راه کمک های سپاه هستند،آنجاهم که جوانانشان موردسیل #تهاجم_فرهنگی قراردارند،از #سپاه کمک میخواهند! چون سپاه را #همه_کاره می دانند!
ادامه دارد…..
دفتر مرکزی : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته ۱۳۹۸/۱/۲۳
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت حامیان امریه معروف و نهی از منکر(اصل هشتم قانون اساسی)
http://mran.ir
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez
@mran_ir