بیانیه ی«شماره ی۴۳» FATF قسمت_سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : FATF

 #قسمت_سوم :

اگرقراربود #تحریم‌ها برداشته نشودونفتی به مراتب کمتر ازقبل توافق بفروشیم:

اصلاًبرای چه رفتیدمذاکره وتوافق کردیدوامتیازدادید؟وحالاچه تضمینی می‌دهیدکه همان #بلا را با ابعاد دیگر برای فروش نفت و معاملات تجاری وبانکی نیاوریدوکشور را دچار خودتحریمی بیشتر نکنید؟!

۴)توافقی که به صورت #پنهانی و بدون اطلاع مجلس با #FATFکردید،برچه مبنایی بوده است؟!چه تأثیری دربرداشتن تحریم‌هاداشت ؟!مگرمقام معظم #رهبری به کرات نفرموده اند:به دشمن اعتماد نکنید؟

۵)نسبتFATFبا آمریکاوتحریم‌های آن چیست؟حتی اگرهمه مطالباتFATFرابه اجراگذاشتیدوبازهم رئیس آمریکایی آن دبه کردیامطالبات جدیدی راپیش کشید،تکلیف چیست؟ این بار، کدام نهادداخلی رامقصرخواهیدکرد؟!

۶)اگرFATF هم ، رسماًخواستارتحریم سپاه پاسداران،وزارت اطلاعات،وزارت ارشاد،قوه قضائیه وحتی خودوزارت خارجه شد،آن وقت تکلیف چیست؟(چنانکه مدت‌هاست زمزمه همین تحریم‌هامی‌شودوبرخی نیزدرداخل بخشنامه‌هایی به بانک داده‌اندکه باافرادحاضردرفهرست تحریم‌های سازمان ملل ووزارت خزانه‌داری وخارج آمریکاهمکاری نکنند!)

۷)چراباشهامت به دنیااعلام نمی کنیدکه #عدم_موافقت باFATFدرمقایسه بانقض #برجام مقابله به مثل بسیارناچیزی است.البته این آغازراه است،چراکه:

فرزندان انقلاب تصمیم گرفته انددیگرتحقیرنشوند!زیرابعدازچهل سال،
آنهاضعیف‌تر از روز اوّلند
ماقوی‌تر از روز اوّلیم.

این نشان‌دهنده‌ی این است که«اِنَّ‌ـنی مَعَکُما»،خدای متعال بامااست،«اَسمَعُ وَاَرى»؛امّایک شرط دارد:
شماباخداباشید:اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم.
ادامه دارد…..
#لطفانشردهید
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۳/۳۰جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez