بیانیه ی«شماره ی۴۶» اعلام خطر خرید و فروش اسلحه ممنوع

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع:

اعلام خطر خرید و فروش اسلحه ممنوع

مقام معظم رهبری درتاریخ۱۳۹۸/۲/۸در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی فرمودند:

در کشورماخرید و فروش #سلاح ممنوع است امّا این کار انجام میگیرد. هم در فضای مجازی اعلامِ فروش میکنند، هم آدمها میخرند و میفروشند، [هم] در فضای مجازی نشان میدهند.

همین قاتل [روحانی] همدان در فضای مجازی عکس خودش را با چند سلاح انداخته و در اینستاگرام پخش کرده که من این سلاحها را دارم -چهار جورش را من دیدم؛ سلاحهای مختلف است-این یک مسئله‌ی مهمّی است.

ما چرا باید اجازه بدهیم؟! این کار، کار چه کسی است؟!!

این کار، کار شما است! یعنی بیش از همه این دیگر به شما مربوط میشود!!
اگر همه به وظیفه عمل کرده بودند، آن فرد بی لیاقت( شهر دارسابق تهران) نمی توانست با اسلحه غیر قانونی؛ همسرش را به قتل نمی رساند!

مسئولین محترم مجامع استانی «با یادآوری ،پیگیری و #مطالبه_ی جدّی» ؛ ضمن همکاری ومساعدت لازم با نیروی انتظامی، برادران خودرا دراین زمینه یاری نمایند.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر۱۳۹۸/۴/۵

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfarae