بیانیه ی«شماره ی۲۱۳»موضوع :فردی که می خواهدنماینده #مجلس شورای اسلامی شود؛ باید آخرین وضعیت سیاستهای کلی نظام را بداند‼️.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
⭕️ #شاخصهای_مدیریتی
📮۱۸روز دیگر تا #انتخاب_اصلح

🇮🇷موضوع :فردی که می خواهدنماینده #مجلس شورای اسلامی شود؛ باید آخرین وضعیت سیاستهای کلی نظام را بداند‼️.

🌸سیاست های کلی نظام توسط چه کسی تصویب وابلاغ می گردد؛ #مجلس در این رابطه چه نقشی دارد ⁉️
🔹سیاست های کلی توسط رهبری تصویب و ابلاغ می شود ومجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند.
⚠️چنانچه نماینده ای این سازوکار را نداند؛ویرانگری بوجودخواهدآمد .
🚩 #سیاستهای_کلی_نظام به شرح ذیل می باشند
✅۱- سیاست‌های کلی «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»۱۳۷۷/۰۷/۱۱
✅۲-سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی «انرژی‌»۱۳۷۹/۱۲/۲۰
✅۳-سیاستهای‌ کلی‌«امنیت‌ اقتصادی‌»۱۳۷۹/۱۲/۲۰
✅۴-سیاستهای‌ کلی‌«منابع‌ آب‌»۱۳۷۹/۱۲/۲۰
✅۵-سیاستهای‌ کلی‌«بخش‌ معدن‌»۱۳۷۹/۱۲/۲۰
✅۶-سیاستهای‌ کلی‌«منابع‌ طبیعی‌»۱۳۷۹/۱۲/۲۰
✅۷-سیاست‌های‌ کلی‌ بخش‌«حمل‌ و نقل‌»۱۳۷۹/۱۲/۲۰
✅۸-سیاست‌های کلی«امنیت قضائی»۱۳۸۱/۰۷/۲۸
✅۹-سندچشم‌اندازجمهوری اسلامی ایران درافق۱۴۰۴(۱۳۸۲/۱۲/۰۸)
✅۱۰-سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی۱۳۸۴/۰۳/۰۱
✅۱۱-سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه۱۳۸۴/۰۶/۲۵
✅۱۲-سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی۱۳۸۵/۰۴/۱۱
✅۱۳- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر۱۳۸۵/۰۷/۱۰
✅۱۴-سیاست‌های کلی قضائی(پنج‌ساله)۱۳۸۸/۰۹/۰۲
✅۱۵-سیاست‌های کلی نظام اداری۱۳۸۹/۰۱/۳۱
✅۱۶-تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف۱۳۸۹/۰۴/۱۵
✅۱۷-سیاست‌های کلی نظام در امور«مسکن»۱۳۸۹/۱۱/۲۹
✅۱۸-سیاست‌های کلی نظام در امور«پدافند غیرعامل»۱۳۸۹/۱۱/۲۹
✅۱۹-سیاست‌های کلی نظام درامور«ترویج وتحکیم فرهنگ ایثاروجهادوساماندهی امورایثارگرا ن۱۳۸۹/۱۱/۲۹
✅۲۰-سیاست‌های کلی نظام در امور«امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات(افتا)»۱۳۸۹/۱۱/۲۹
✅۲۱-سیاست‌های کلی نظام در امور«تشویق سرمایه گذاری»۱۳۸۹/۱۱/۲۹
✅۲۲-سیاست‌های کلی نظام در امور«شهرسازی»۱۳۸۹/۱۱/۲۹
✅۲۳-سیاست‌های کلی اشتغال۱۳۹۰/۰۴/۲۸
✅۲۴-سیاست‌های کلی«آمایش سرزمین»۱۳۹۰/۰۹/۲۱
✅۲۵-سیاست‌های کلی نظام دربخش«صنعت»۱۳۹۱/۰۹/۲۹
✅۲۶-سیاست‌های کلی نظام درموضوع«خودکفایی دفاعی و امنیتی»۱۳۹۱/۰۹/۲۹
✅۲۷-سیاست‌های کلی نظام دربخش«کشاورزی»۱۳۹۱/۰۹/۲۹
✅۲۸-سیاستهای کلی تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی۱۳۹۱/۱۱/۲۴
✅۲۹-سیاست‌های کلی ایجادتحول درنظام آموزش و پرورش۱۳۹۲/۰۲/۱۰
✅۳۰-سیاست‌های کلی«اقتصاد مقاومتی»۱۳۹۲/۱۱/۲۹
✅۳۱-سیاست‌های کلی«سلامت»۱۳۹۳/۰۱/۱۸
✅۳۲-سیاست‌های کلی«جمعیت»۱۳۹۳/۰۲/۳۰
✅۳۳-سیاست‌های کلی«علم وفناوری»۱۳۹۳/۰۶/۲۹
✅۳۴-سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه۱۳۹۴/۰۴/۰۹
✅۳۵-سیاست‌های کلی«محیط زیست»۱۳۹۴/۰۸/۲۶
✅۳۶-سیاست‌های کلی«خانواده»۱۳۹۵/۰۶/۱۳
✅۳۷-سیاست‌های کلی«انتخابات»۱۳۹۵/۰۷/۲۴
✅۳۸-فراخوان رهبرانقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت۱۳۹۷/۰۷/۲۲
✅۳۹-سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری۱۳۹۸/۰۷/۰۶

⏰اگر درسنوات گذشته ، #دولت_ومجلس به اهمّیت این سیاستها پی برده بودند‼️ ️امروز کشور ایران درهرکدام ازموارد۳۹ گانه فوق در ردیف چندکشور اول جهان بود‼️ .
@mran_ir