بیانیه ی«شماره ی۳۹۸»موضوع : #سیاستهای‌کلی‌نظام؛قانون‌شفافیت؛ و ضرورت راه‌اندازی شبکه‌ی رادیویی وتلویزیونی مجلس

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
موضوع : #سیاستهای‌کلی‌نظام؛ #قانون‌شفافیت؛ و ضرورت راه‌اندازی شبکه‌ی رادیویی وتلویزیونی مجلس

ارتباط این ۳موضوع؛ بایکدیگر چیست؟

برابراصل ۱۱۰قانون اساسی؛یکی ازبالاترین وظایف‌رهبری؛تعیین‌وابلاغ سیاستهای کلی‌نظام است.

بعداز اینکه؛ این سیاست ها ابلاغ میگردید؛ #مجلس موظف است باتصویب قوانین لازم؛زمینه‌ی اجرای آن رافراهم‌نماید.

اصولا؛ این سیاست ها ارتباط معناداری‌بایکدیگردارندواگرنسبت به یکی ازآنها بی توجهی شود؛خسارت‌های جبران ناپذیری‌به آن زنجیره واردخواهد شد .
بعنوان مثال :
سیاستهای کلی خانواده .
سیاستهای کلی‌نظام سلامت .
سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی .
سیاستهای کلی علم وفناوری.
سیاستهای کلی اشتغال .
سیاستهای کلی مسکن .
سیاستهای کلی اصلاح‌الگوی مصرف.
سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی.
سیاستهای کلی جمعیت ؛اینهایک زنجیره هستندکه اگربخوبی اجرا می شدندتحول عظیمی را در زندگی نسل جدیدشاهدبودیم .
زیرا #نوزادی که متولدمی شد :

دریک خانواده‌ی سالم‌رشدمی کرد.

ازسلامتی‌وبهداشت‌سالم‌ برخوداربود.

دریک نظام‌آموزشی سالم تربیت میگردید.

دردانشگاه اسلامی تحصیل می‌نمودو دارای تخصص می شد.

بعداز اتمام تحصیلات دارای شغل ومسکن مناسب بود.

به دور از تشریفات وچشم هم چشمی بایک الگوی اسلامی تعریف شده تشکیل خانوا ده میداد.

در یک نظام اقتصادی سالم وبدون دغدغه در راستای سیاستهای‌کلی‌جمعیت ؛اقدام به فرزندآوری وتکثیر نسل می نمود.

_ سئوال اینجاست که آیامجالس گذشته برای اجرای کامل این سیاستها ریل گذاری لازم رابعمل آورده اند؟!!
قطعاََخیر 

_وقتی که؛ مقام‌معظم‌رهبری‌درموردمجلس یازدهم می فرمایند:این‌مجلس؛ مجلس #امیدوانتظارمردم است؛

ماانتظار داریم #نمایندگان‌مجلس به صورت شفاف به مردم بگویندکه :
چه بر سر این سیاستها آمده ؟!

چنانچه بطور کامل اجرا می شد چه تحولی درکشور ایجادمی شد؟!

وحالا چه باید کرد؟!!!

باعنایت‌به مراتب بالا؛وبمنظور تسهیل‌در امر #گفتن و اطلاع رسانی ؛ #نظارت و پیگیری مطالبات انقلاب؛ ضرورت راه اندازی یک شبکه #رادیویی ویک شبکه #تلویزیونی برای مجلس ؛بیش ازهرزمان دیگر احساس میگردد؛ لذا؛ پیشنهادمیگردد:
_ این موضوع مهم بعنوان ابزار و پل ارتباط مردم ومجلس ؛درقانون شفافیت آورده شود و مصوب گردد .

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس‌شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر
_دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

#لطفانشردهید
@mran_ir