بیانیه «شماره ۴۰۹»شاخص۷۱:بی اعتقادی به #غرب :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس‌جمهورشایسته.

شاخص۷۱:بی اعتقادی به #غرب :

ما #رئیس‌جمهوری می خواهیم که باگردن برافراشته و باافتخاروسربلندی،همه‌ی ادّعاهای معرفتی وتمدّنی غرب را به چالش بکشاندوجایگزینهای اسلامی راباصراحت؛به دنیانشان دهد.

حال؛اگر #رئیس‌جمهورما؛بر عکس وبدون درنظرگرفتن‌ ظرفیتهای داخلی واسلامی؛به غرب اعتمادکندازچنین فردی‌،چگونه‌می توان انتظار داشت که‌مارابه جامعه‌ی اسلامی برساند؟!!

بخشی ازپیام مقام معظم رهبری به مناسبت فرارسیدن ایام حج۱۳۹۹:

امروزکم نیستندنخبگانی در جهان اسلام که باگردن برافراشته وباافتخاروسربلندی،همه‌ی‌ادّعاهای معرفتی وتمدّنی غرب رابه چالش میکشندوجایگزینهای اسلامی راباصراحت نشان میدهند.
امروزحتّی برخی متفکّران غربی که پیش ازاین،لیبرالیسم را مغرورانه،پایان تاریخ معرفی میکردند،بناچارآن ادّعاراپس گرفته وبه سرگردانی نظری وعملی خوداعتراف میکنند.
نگاهی:
به خیابانهای آمریکا
به رفتاردولتمردان آمریکابا مردم خود
به درّه‌ی عمیق فاصله‌ی طبقاتی درآن کشور
به حقارت وبلاهتِ‌کسانی که برای مدیریّت آن کشورانتخاب شده‌اند
به تبعیض‌نژادی هولناک در آن
به‌قساوت مأمورموظّف آن که یک غیرمجرم رادرخیابان با خونسردی ودربرابرچشم رهگذران باشکنجه به قتل میرساند:

عمق بحران اخلاقی واجتماعی تمدّن غربی واعوجاج وبطلان فلسفه‌ی سیاسی واقتصادی آن را آشکارمیکند.

رفتارآمریکاباملّتهای ضعیف، نسخه‌ی بزرگ‌شده‌ی رفتارآن پلیس است که زانوی خودرابرگردن یک سیاه‌پوست بی‌دفاع گذاشت وآن قدرفشردتا جان داد.

دولتهای دیگرغربی هم هریک به اندازه‌ی وُسع وامکان خود نمونه‌های دیگر از این وضعیّت فاجعه‌بارند۱۳۹۹/۰۵/۰۷٫٫

چنانچه #مجلس ؛شاخصهای خوب ومناسبی ازجمله شاخص بی اعتمادی وبی اعتقادی به غرب را؛درقانون #انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان یکی ازشاخصهای انتخاب #رئیس‌جمهورشایسته به تصویب برساند؛به اسلام ومسلمین کمک بزرگی کرده است 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_جمعه _ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰

#لطفانشردهید
@mran_ir