بیانیه«شماره ۴۸۸»شاخص۱۳۵:به سبکِ #حاج‌قاسم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
زمان باقیمانده«۲۴۳»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۳۵:به سبکِ #حاج‌قاسم
ما #رئیس‌جمهوری می خواهیم که :

« #عقلانیت»را« #محافظه‌کاری» و « #عقب‌نشینی» معنانکند

مقام معظم رهبری حل مشکلات اقتصادی ومعیشتی رانیازمند شیوه‌ی خاصی از مدیریت می‌دانندو در این رابطه فرموده اند :

«دربرخی ازبخشهای #اقتصادی ما؛ توان مدیریّتی #ضعیف است…
مدیریّتها بایستی #قوی باشند،فعّال باشند، #خسته‌نشو باشند.
هرجاما با مدیریّتهایی با این خصوصیّات -یعنی خستگی‌ناپذیری وفعّالیّت ونشاط-مواجه بودیم دیدیم که کارپیشرفت کرده

و هرجا که این جورحضورِ لازم و دائم وجودنداشته باشد،البتّه #مشکلات پیش می‌آید.»
بیست و یکم مهر ۱۳۹۹

نکته‌ی بسیار #مهم :
تجربه نشان داده است که مدیرانِ‌ما، دربرخوردبافشارهاو #توطئه‌های دشمن؛ وبرای بُرون‌رفت از مشکلات؛ تاکنون به ۲طریق عمل کرده اند:

دسته اول؛ راه #عقب‌نشینی از اصول ومنافع ملی را انتخاب کرده اند(نمونه‌ی عینی آن؛ #برجام)؛که علاوه بر #مبانی‌اعتقادی، تجربه‌ی تاریخی نیز چنین چیزی را رد کرده است.
دسته دوم: که سبک والگوی #شهیدحاج‌قاسم‌سلیمانی را برگزیده؛ الگویی که برای‌غلبه بر مشکلات مختلف #اقتصادی و معیشتی ومبارزه با #تهاجم‌فرهنگی و…. ،«شجاعت»و«تدبیر»راتوأم کرده و«عقلانیت» را «محافظه‌کاری» و «عقب‌نشینی»نمیداند

چراکه « #شهیدسلیمانی، هم شجاع بود،هم با تدبیر بود؛صِرف شجاعت نبود؛
بعضی‌ها #شجاعت دارندامّا #تدبیروعقل لازم برای به کار بردن این شجاعت را ندارند.
بعضی‌ها اهل #تدبیرند امّا اهل اقدام و عمل نیستند،دل وجگرکار را ندارند…

 #حاج‌قاسم باچنین شیوه ومدلی توانست #جمهوری‌اسلامی را درجبهه‌ی مقاومت ومبارزه علیه مستکبرین و وابستگان‌شان به پیروزی برساند
و اینک « #جنگ‌اقتصادی» نیز به الگو ومدل حاج قاسم نیازداردیعنی مدیریتِ «قوی، فعّال و خسته‌نشو.»

«برای #شکوفایی‌اقتصادکشور، به کاری احتیاج داریم که هم مجاهدانه باشد،هم عالمانه باشد.

با #تنبلی، بابی‌حالی،کم‌انگیزگی، مسئله‌ی #اقتصادکشور حل نخواهد شد.
کارجهادی بایدانجام بگیرد،مدیریّتهای جهادی بایدبر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند.»

بنا براین ؛مشخص گردیدکه کشوربه چه نوع رئیس جمهوری نیازمنداست؟!!

برای انتخاب یک #رئیس‌جمهورمقتدروولایتمدار و منتقم خون شهیدحاج قاسم #سلیمانی ؛بایددر ۲۴۳ روز باقیمانده تاانتخابات ۱۴۰۰، #مطالبه‌گرِ اجرای #سیاستهای‌کلی‌انتخابات از مجلس وشورای نگهبان ؛ باشیم .

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir