از خانواده تا خانواده

جهت اطلاع ازشرح کامل چرخه به قسمت اطلاعیه های مجمع مردمی پیگیری سیاست های کلی نظام از شماره 1513به بعد مراجعه شود

ولایت فقیه از انسان، انسانی داناتر و قانون مدار تر خواهد ساخت.

اهداف و آرمان های ولایت فقیه در راستای بهبود جامعه و وضعیت مملکت است. اگر کمی انسان ها طبق این ولایت عمل کنند، طبق قوانین آن پیش بروند و زندگی خود را در چارچوب های آن بکذرانند طولی نخواهد کشید که به تمام اهداف و آرمان هایی که دارد خواهیم رسید. ولایت فقیه ما را به ظهور امام زمان نزدیک تر می کند و هر چه اهداف آن عملی تر شود، گویی که ما به ظهور منجی عالم نزدیکتر می شویم

آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛

من به همه‌ی آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار. البتّه در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور میدهد، امّا اگرچنانچه رابطه‌ی قرارگاه ‌قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ آتش‌به‌اختیار میدهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید- آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.

زن ایرانی، مبارز میدان

زن ایرانی راهبه نیست، اما از راهبه پاک تر است و طیبه و طاهر است.سرباز نیست، اما به قدر سرباز میدان جنگ شجاعت دارد و با این که جهاد در میدان های رزم بر او واجب نیست، اما به قدر یک جهادگر در راه خدا تلاش می کند و در تمام صحنه ها حضور دارد. ۷/۱۱/۶۳

مطلبی موجود نیست.
مطلبی موجود نیست.
تصویری موجود نیست.
تصویری موجود نیست.
فیلمی موجود نیست.