استان اصفهان

اطلاعیه
اطلاعیه یا بیانیه ای موجود نیست.
بیانیه
اطلاعیه یا بیانیه ای موجود نیست.
اختصاصی
خبری موجود نیست
عمومی
خبری موجود نیست

آدرس:

آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس واحد خواهران: 09107723806

شماره تماس واحد برادران: 09107723807

شماره نمابر:

اعلام موجودیت

نمایش

معرفی مسئول

نمایش

حکم مسئولیت

نمایش

مسئول اصلی

جواد استکی

دکترا

هماهنگ کننده

حمیدرضا صادق زاده

تحصیلات حوزوی