بازگشت به مبانی انقلاب اسلامی؛ مانعی مستحکم مقابل نفوذ

جمع رهروان امر به معروف ونهی ازمنکر براین باور است که :
ایجاد یک شبکه گسترده ومتحدازنیروهای مردمی وانقلابی برای حفظ نظام و تقویت انقلاب وارزشهای حاکم بر آن از اوجب واجبات است .
ما باپدیده ی نفوذ در کشور مواجه هستیم نفوذسیاسی ،نفوذ مالی ،نفوذ اجتماعی،نفوذاقتصادی اینهاست که فساد رادر کشور عادی سازی می کند
بحث یک نفر ده نفر صد نفر وهزار نفرنیست اگرفقط همین تعداد اشتباه می کردند وفساد اقتصادی داشتند با آنها برخوردمی گردید ومسئله تمام می شد .
مشکل تفکری است که در حال شکل گیری است .یکی ۲۵۰برابربقیه حقوق می گیرد،وقتی اعتراض می کنیم می گوید این حق من است .
این تفکر خطرناک است انحراف از ارزشها خطرناک است.
برنامه برای بازگشت به مبانی انقلاب اسلامی نیاز است.
امروز این تهدید برای نظام ماست تهدید دیگر پراکندگی ،عدم وحدت نیروهای انقلابی و دوری از ارزشها وآرمان هاوفاصله با تفکرامام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری تهدید است