📝بیانیه ی«شماره۳»

🍃🌹بسم الله الرحمن الرحیم🌹🍃

♻وقتی که مقام معظم رهبری درجلسه ویژه۱۳۹۸/۱/۱۳فرمودند:
👌… اماموضوع مهمتری نیزوجوددارد که آن هم مسئله پیشگیری ازویرانی‌هاوخسارات است که بایدازقبل پیش بینی می‌شد!یعنی اینکه مسئوولین محترمی که دراین جلسه حضورداریدودر رأس همه آقای #رئیس_جمهور که غایب هستی؟!!رؤسای محترم قوای مقننه وقضاییه وتأسف بارتراینکه نخبگان؛علمای محترم؛اساتیدمحترم دانشگاه؛نماینده های مجلس؛صداوسیمای جمهوری اسلامی؛تشکلهای مردم نهادو… چرا،#سیاستهای_کلی_نظام درامورمرتبط(که درذیل آمده)رابه موقع پیگیری ونظارت واطلاع رسانی نکردید؟!!
۱-سیاست‌های کلی منابع آب، ابلاغی۱۳۷۹/۱۲/۲۰ . ۲-سیاستهای کلی پیشگیری وکاهش خطرات ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث غیرمترقبه،ابلاغی۱۳۸۴/۶/۲۵
۳-سیاستهای کلی نظام درامورشهرسازی،ابلاغی۱۳۸۹/۱۱/۲۹
۴-سیاستهای کلی نظام درامورپدافندغیرعامل،ابلاغی۱۳۸۹/۱۱/۲۹
۵-سیاستهای کلی آمایش سرزمین، ابلاغی، ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
🌸آن روزکه مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکرتأسیس گردید؛برماخرده گرفتندکه:
#امربه_معروف_ونهی_ازمنکرچه ربطی به سیاستهای کلی نظام داردکه شمابراین کاراصراردارید؟!!
🔸امّا،آن روزبه وظیفه عمل کردیم وازنیش زبان ِ این وآن خسته ومأیوس نشدیم،چون معتقدبوده وهستیم که اگربعنوان«آمران به معروف وناهیان از منکرمردم به دولت»؛درصحنه باشیم ودرقالب لشکرهای #مطالبه_گری؛سیاستهای کلی نظام درامورمختلف راپیگیری ونظارت کنیم؛به وظیفه عمل کرده ایم وبه ارتقاءماندگاری وحفظ نظام که بالا ترین معروف است کمک نموده ایم .
ادامه دارد..
دفتر مرکزی : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»
🌸کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت حامیان امریه معروف و نهی از منکر(اصل هشتم قانون اساسی)
http://mran.ir
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez
🌹🍃مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر🍃🌹