بیانیه«شماره۴۷۷»شاخص۱۲۴: #جنگ‌نرم رابشناسدوبه پیاده نظام #دشمن میدان ندهد 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده«۲۵۴»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۲۴: #جنگ‌نرم رابشناسدوبه پیاده نظام #دشمن میدان ندهد 

زیرا؛ هدف اصلی و نهایی #جنگ‌نرم طراحی‌شده، #انحلال‌درونی و استحاله‌ی داخلی جمهوری اسلامی از طریق #تغییرباورهاوسست‌کردن ایمان مردم وبه‌ویژه #جوانان است 

بنابراین ؛ما #رئیس‌جمهوری می خواهیم که باعملکردخویش؛ این #توطئه راخنثی نماید

رهبرمعظم انقلاب دراین باره می فرمایند:

مخاطبان اصلی #جنگ‌نرم؛ مردم به‌ویژه نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان وعناصرفعال هستند.

آنها به‌دنبال #تأثیرگذاری بر مردم و تغییرطیف وسیعی از باورهای آنان به‌ویژه #جوانان و نخبگان هستندکه باورهای اعتقادیِ دینی، سیاسی و فرهنگی مردم از جمله این باورها است.

مردم ماباورهای #اعتقادی درخصوص دین، خانواده، مسئله‌ی «زن و مرد»، استقلال، مقابله با بیگانه، مردم‌سالاری اسلامی و مسائل گوناگون فرهنگی دارند و طرف مقابل تلاش دارداین باورها رادست‌کاری کندو یاتغییر دهد.

مردم مانسبت به رژیم فاسد و مستبدگذشته باورهایی دارندکه در #جنگ‌نرم تلاش براین است تا این گذشته زشت وپلیدوسیاه به گذشته‌ای درخشان و زیباتغییر یابد.

آنها می‌خواهند با #تغییرباور به گذشته،نتیجه بگیرند که لزومی به وقوع #انقلاب‌اسلامی برای از بین بردن آن گذشته، وجودنداشته است.

آنها می‌خواهندبه جوان امروزی القاء کنندکه وضع کنونی کشورمایه‌ی شرمندگی است ورسیدن به پیشرفت درآینده نیز غیرممکن است تانشاط وتحرک وعلم‌آموزی وامیدبه آینده را از #نسل‌جوان بگیرند.

هدف اصلی و نهایی #جنگ‌نرم طراحی‌شده، انحلال درونی و استحاله‌ی داخلی #جمهوری‌اسلامی از طریق تغییر باورها و سست کردن ایمان مردم و به‌ویژه جوانان است.
بیستم مهر ماه ۱۳۹۴

نکته :
دشمن از بیرون و پیاده نظام او از داخل؛ برای اینکه #نشاط و تحرک و علم‌آموزی وامیدبه آینده را ازنسل جوان بگیرند؛ اینگونه القاء میکنندکه:
وضع کنونی کشور مایه‌ی شرمندگی است و رسیدن به پیشرفت درآینده نیزغیرممکن است 

لذا؛ باید #خون گریست که #انتخاب نابجاوعملکرد #مسئول‌بی‌کفایت؛ بسترگستاخی و دهن کچی دشمن شده و #تبلیغات‌سوء نابکاران را؛درذهن وروح مردم به ویژه جوانان؛تقویت نموده است 

برای عبور پیروزمندانه‌ی #انقلاب از این مقطع تاریخی؛ آحادمردم مؤظفندکه ازمجلس شورای اسلامی وشورای محترم نگهبان بخواهندبا #تصویب شاخص های مدیرومدبری ومعیارهای رجل سیاسی مذهبی ؛ در ۲۵۴ روز باقی مانده زمینه‌ی انتخاب یک رئیس جمهور باتقوا و باروحیه‌ی جهادی‌را برای سربلندی و افتخارملت ایران فراهم نمایند .

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir