نامه خطاب به رئیس جمهور محترم آقای روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

ما؛به استناداصل هشتم قانون اساسی ؛به آقای #رئیس_جمهور تذکر می دهیم و ایشان رانصیحت می کنیم 
جناب آقای #رئیس_جمهور؛همانگونه که مستحضر می باشید؛دانشجویان دردیدار۱۳۹۸/۳/۱؛ ازمقام معظم رهبری،درمورد #برجام پرسیدند؛معظم له فرمودند:
«شما البته چشم وهوش داریدوهمه چیز رامی‌فهمید.درآن نامه‌ای که درباره برجام به #مسئولان نوشتم مشخص است که تصویب بایدچگونه باشد.

در آن نامه شرایطی ذکر شده که در آن صورت، تصویب می‌شود.البته اگر آن شرایط وخصوصیات اجرا و اعمال نشد، وظیفه #رهبری این نیست که وسط بیایدوبگویدبرجام نبایداجرا شود.

این بحث که وظیفه رهبری در اینگونه مواقع اجرایی چیست، مقوله‌ای است، امامعتقدم در زمینه‌های اجرایی نباید رهبری واردمیدان شودوکاری را اجراکندیاجلوی آن رابگیرد،مگردرمواردی که به حرکت کلی #انقلاب ارتباط پیدا می‌کند که در آنجا وارد می‌شویم.
من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئولان این کار از جمله به آقای #رئیس_جمهور و وزیر محترم #امورخارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم.»

جناب آقای #رئیس_جمهور؛ ما شمارا نصحیت می کنیم که هرچه زودتر؛ در تلویزیون حاضر شویدو در تأییدصحبت های مقام معظم رهبری ؛ بامردم صحبت کنید.

تذکرما به شما این است که: #سکوت دراین زمینه به صلاح شماوانقلاب نیست!

 مجامع استانی رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر بعنوان #افسران_جنگ_نرم موظفندمطالبه ی حضور آقای #رئیس_جمهور؛«در تلویزیون»؛ رابه منزله ی یک ماموریت #آتش_به_اختیار تلقی نموده واین مهم رابه گفتمان ملی تبدیل نمایند.