بیانیه ی«شماره ی۱۵۰»جناب آقای #رئیس_جمهوراتاق شیشه ای شما راهم دیدیم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
جناب آقای #رئیس_جمهوراتاق شیشه ای شما راهم دیدیم ۲سال قبل درچنین روزهایی درگفت و گوی تلویزیونی فرمودید:
تصمیم مادردولت دوازدهم؛ هم برای اجرای حقوق شهروندی وهم؛ برای مبارزه بافساداین است که همه ی دولت به خصوص بخش اقتصاد دراتاق شیشه ای برودوهمه ی مردم مطلع باشنددولت چه کارمی کند.
جناب آقای #روحانی درطول همین مدت چندوزیردرآستانه #استیضاح وبرکناری حتمی بودندکه قبل از استیضاح ،استعفاء آنان پذیرفته شدومردم از #عملکردآنان درموارد ذیل(که درحقیقت عملکردتخصصی دولت می باشد)؛بی اطلاع ماندند
آیامردم اجرای #سیاستهای_کلی_نظام «در امور #حمل ونقل »را ازاتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«درامور #مسکن »را از اتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«دربخش #صنعت » را از اتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«درامور #تولیدملی،حمایت از #کاروسرمایه ایرانی»را از اتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام درامور« #تشویق_سرمایه گذاری»را ازاتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام در«بخش‌ #معدن‌»را از اتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«دربخش #کشاورزی »را ازاتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های راهبردی وبسیار مهم نظام«درباره #بندج اصل چهل وچهار قانون اساسی» را از اتاق شیشه ای دیدند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«در #ایجادتحول درنظام آموزش وپرورش »را از اتاق شیشه ای دیده ومی بینند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام درامور« #امنیت_فضای تولیدوتبادل اطلاعات وارتباطات(افتا)»را ازاتاق شیشه ای می بینند
آیامردم اجرای سیاست های کلی« #جمعیت»را ازاتاق شیشه ای می بینند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«درامور #خانواده »را ازاتاق شیشه ای می بینند
آیامردم اجرای سیاست های کلی نظام«دربخش #انرژی(نفت وگاز)را»ازاتاق شیشه ای می بینند
جناب آقای روحانی
️درحالی که کشور درشرایط سخت #تحریم وجنگ اقتصادی قراردارد،تصمیم‎های #غلط دولت(شورای اقتصاد)درتعیین قیمت خرید تضمینی #گندم موجب شدکه طرح خودکفایی درسال پنجم شکست بخوردودولت امسال فقط توا نست حدود هشت میلیون تن #گندم ازکشاورزان خریداری کند(عده ی زیادی ازکشاورزان گندم خودرابه #دولت نفروختند).
دولت در سالی که بایدبیش‎تر ازهر زمان دیگری به فکر #صرفه‎جویی ارزی باشدمجبور است حدودچهار میلیون تن شکر وگندم وارد کند.خودکفایی درتولید #گندم باتصمیم های دولت از دست رفت
مگر دلسوزان انقلاب ؛بارهابه دولت هشدارنداده بودندکه :
ادامه #سیاست‎های نادرست در زمینه قیمت خریدتضمینی #گندم وچغندرقند، منجر به #شکست طرح‎های خودکفایی می‎شود.
آیا مسأله #گندم وشکر؛به اتاق شیشه ای رفت  این بوددفاع از #حقوق شهروندی

جناب آقای #روحانیماچوب #انتخابمان را می خوریم نه انقلابمان را

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

#لطفانشردهید
@mran_ir
تشکل های مردمی ولایتمدار امر به معروف ونهی از منکر(۱۳۹۸/۰۹/۱۱)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیا نیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱ دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید