بیانیه ی«شماره ی ۳۹۳»شاخص۶۱:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته

_ شاخص۶۱:

 #شارع_مقدس؛حکومت اسلامی را موظف نموده است که :
با #اقتدار؛ درمقابل #حرام بایستد 
درمقابل #گناه بایستد 

ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که :
۱- در مسئله‌ی #زن؛به طورصریح و بدون هیچ مجامله،حرف #جمهوری_اسلامی را که عمدتاً اعتراض به نگاه غربی و این نامعادله‌ی ظالمانه‌ی غربی است ؛را به دنیا اعلام نماید؛ زیرا :
نگاه عمومی به زن که درفرهنگ غربی نهادینه شده، نگاه غلطی است .
نگاه ابزاری است، نگاه اهانت‌آمیز است.
زن رابرای نوازش چشم مرد،برای #بهره‌وری_نامشروع مرد،میخواهندبه شکل خاصی درجامعه ظاهر بشود.

این،بزرگترین اهانت به زن است؛ حالا ولوباچندین لفّاف تعارف‌آمیز این را بپوشانندواسمهای دیگری رویش بگذارند.

۲- از اسلام به خاطرمسئله‌ی حجاب تشکرکندوآن راجزونعمتهای الهی بداندوتبلیغات ابلهانه وظاهربینانه‌ی مادیگرایان را در این زمینه محکوم نماید.

۳- بستری فراهم نماید تا؛زنی که مسئله #حجاب_و_عفاف رارعایت نمیکند،متوجه گرددکه :
حجاب مایه‌ی تشخص و آزادی زن است ؛نه مایه‌ی اسارت او ،

آرایش و تبرّج در محیطهای عمومی ممنوع ومحکوم است

بابرداشتن حجاب،با #عریان_کردن آن چیزی که خدای متعال وطبیعت؛پنهان بودن آن را از اوخواسته:

خودش راکوچک ؛سبک وکم‌ارزش میکند.
زیرا #حجاب:
 وقار؛ متانت؛ ارزشگذاری زن ؛ وسنگین شدن کفه‌ی آبرو و احترام اوست.

_ نکته :
_ مقام معظم رهبری فرموده اند :
نه اینکه همه‌ی این کارها را دشمن دارد از خارج میکند؛
نه، انگیزه‌های داخلی هم وجود دارد،اما #دشمن تقویت میکند،جهت میدهد،
کمک میکند و اینها را هل میدهد به جلو و دشمن از این چیزها خرسند است.
بایداین را مواظب باشیم. باید مواظبت کنیم .
مسئولیت به عهده‌ی کیست؟ آیا به عهده‌ی دولت است؟
به تنهائی، نه.
دولت البته مسئولیتهائی دارد.

_من خودم بارها به #شورای_انقلاب_فرهنگی در دوره‌های مختلف گفتم که شما نمیتوانید خود را از متدین کردن مردم و وظیفه‌ای که در این راه دارید، برکنار نگه دارید.
اینها مخالف بودند.
آن جریانهای #بداخلاق مخالف بودند،
میگفتندنهاین دینِ دولتی میشود.
من معتقدم #دولت در این زمینه وظیفه دارد،
وظیفه‌ی دولت زمینه‌سازی است؛
وظیفه‌ی عملیاتی و میدانی به عهده #روحانیت است،
_به عهده‌ی زبدگان است، به عهده‌ی نخبگان #حوزه_ودانشگاه است .
این وظیفه‌ی میدانی است.

من امروز نگاه میکنم جای این مجموعه‌ی مکرم #دینی_وعلمی را در خیلی جاها خالی می بینم.

همانگونه که به استحضار رسید؛ در نظام مقدس #جمهوری_اسلامی دولت موظف است بستر وزمینه ی کار فرهنگی و #امربه_معروف_ونهی_ازمنکر را فراهم نمایدتا:
 ازیکسومانع اجرای #احکام_الهی نگردد
واز سوی دیگر بهانه ای برای انجام کار میدانی وموانعی برسر راه فعالیت آن مجموعه‌ی مورد دغدغه ی مقام معظم رهبری؛ نباشد؛لذا؛به همین دلیل اهمیت #انتخاب رئیس جمهوربا #لیاقت ومجلس با #کفایت ؛صد چندان میگرددکه با کمال تأسف تابه امروز؛ کاری شایسته و در #ترازجمهوری_اسلامی ؛ در نوشتن قانون انتخابات صورت نگرفته و چنانچه در فرصت باقیمانده کارِدرخوری صورت نگیرد ؛ لطمات جبران ناپذیری را متحمل خواهیم شد .

لذاست؛که ماوظیفه داریم ؛ تاحصول نتیجه موضوع را ازطریق #مجلس و #شورای_نگهبان پیگیری نماییم

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

#لطفانشردهید
@mran_ir