بیانیه«شماره ۶۱۵»حضرت #آیت‌الله‌رئیسی ریاست‌محترم‌قوه‌قضائیه

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

حضرت #آیت‌الله‌رئیسی
ریاست‌محترم‌قوه‌قضائیه

سلام علیکم؛ با احترام

مردم در #فضای‌مجازی بی پناه هستند

فضای مجازی؛ #قتلگاه‌نوجوانان وجوانان شده است

 #فضای‌مجازی بدون اختیارما، ازبیرون ازاختیارِماداردمدیریّت میشود

 #فضای‌مجازی یک چیزی نیست که آدم بتواندمثل یک آب روانی هرجورکه میخواهداز آن استفاده بکند

دیگران دارند این آب را به یک سمتی که خودشان میخواهند هدایت میکنند؛آنهادارند #مدیریّت میکننداین فضا را

جناب آقای #رئیسی

همانگونه که مستحضرمی باشید؛مطالب فوق؛بیانات و #مطالبات ولی امرمسلمین است که دراثر:
 #بی‌توجهی؛
 #تأخیروتعلل؛
 #قصوروکم‌کاری و…..مسئولین درعرصه‌ی :

 #فضای‌مجازی و
 #شبکه‌ی‌ملّی‌اطّلاعات و
 #شورای‌عالی‌ فضای‌مجازی؛ و
 #مرکزملّی فضای مجازی؛ بروز وظهور پیداکرده وامروزبه #مطالبات مردمی تبدیل گردیده است

ومهم اینکه :معظم له دراین رابطه؛هشدارمی دهندومیفرمایند :

ومن می‌بینم که آن اهتمام لازم به خرج داده نمیشود۱۳۹۹/۰۶/۰۲

جناب آقای #رئیسی :

انقلاب تاکی بایدهزینه‌ی #مدیربی‌کفایت‌راپرداخت نماید؟!!

مردم منتظراقدام‌عبرت آموز #قوه‌ی‌قضائیه هستند 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 تلفن ۱۲۹

مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
نشانی سایت وکانالهای مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام (پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱