بیانیه«شماره چهل وسه» موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری » قسمت #چهارم :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

موضوع : #پیگیری سیاستهای کلی « #نظام‌اداری »

قسمت #چهارم :

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ سیاستهای فوق؛در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱؛ ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، ابلاغ و خط مشی و جهت‌گیری نظام در این خصوص تعیین گردیده است؛

باعنایت به مفاد این ابلاغیه؛ از #صداوسیما می خواهیم که بادعوت از #کارشناسان خبره؛به مردم بگوید که آیا #قوه ی مجریه و #قوه‌ی‌قضاییه و #قوه ی مقننه و #مجمع تشخیص؛باگذشت«۱۰سال» ازصدور این فرمان؛برابر #انتظارات معظم له عمل کرده اند؟!! و #نظام‌اداری کشوررا اصلاح نموده اند؟!! یعنی :

۱۰-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛ #چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز ؛صورت گرفته است ؟!!!.

۱۱-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛ #انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری؛ صورت گرفته است ؟!!!.

۱۲-آیا؛ باگذشت «۱۰سال» از فرمان ولی امر مسلمین و ۴۲سال از پیروزی انقلاب اسلامی؛ در نظام اداری ما؛توجه به #اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور #تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری صورت گرفته است؟!!!.

این #مطالبه_گری؛ اگر به قیمت جان ما هم تمام شود؛ادامه دارد 

پیگیری وتماس با #صداوسیما؛ تاحصول نتیجه ازطریق شماره _ ۱۶۲

شنبه۱۳۹۹/۱۱/۱۸
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
@mran_ir