بیانیه«شماره ی۷۸»به مناسبت میلادباسعادت امیرالمؤمنین (علیه الصّلاه و السّلام) سخنی باآقای #رئیس_جمهور؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

 #پیگیری سیاستهای کلی نظام
 به مناسبت میلادباسعادت امیرالمؤمنین (علیه الصّلاه و السّلام)
سخنی باآقای #رئیس_جمهور؛

روزگذشته؛ایشان فرمودند :ماباید پابگذاریم جای پای امیرالمؤمنین(علیه الصّلاه والسّلام).

جناب آقای رئیس جمهور؛
این فقط؛ حرف روزگذشته‌ی شما ( ۱۳۹۹/۱۲/۰۶)؛نیست؛بلکه ازابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ؛ آنجاکه نیاز به رأی مردم داشته ایدباهمین شعار؛وارد میدان شده‌اید وبعداز استقرار؛باکمال تأسف فراموش نموده اید 

مادراین مجال صرفاًبه یک مصداق ازصحبتهای شمادرمقام ریاست‌جمهوری میپردازیم که‌فرمودید:
مگرماموظّفیم مردم را به #بهشت برسانیم؟!
خب بله؛ بله، همین است.
فرق حاکم اسلامى با #حکّام دیگر در همین است:
 #حاکم‌اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛
به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبائى برسند؛ [لذا] راه‌ها رابایدهموار کند.
اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛
بحثِ کمک کردن است.
 فطرت انسانها متمایل به سعادت است،
شما باید راه را باز کنید؛
شما باید کار را تسهیل کنید براى مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛
این وظیفه‌ى شما است،
این کارى است که امیرالمؤمنین بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میکند که مردم را به بهشت برساند.
این عمل به #قانون‌اساسی است که روزگذشته به آن اشاره‌ای داشتید 
امیرالمؤمنین میفرمایند:من میخواهم مردم را به بهشت برسانم؛
این وظیفه‌ى شما است.
نهى از #منکر باید بکنید،
امر به #معروف باید بکنید،
 وسائل عمل خیر و حسنات را در کشور فراهم کنید،
وسائل شُرور و آفات را از دسترسها بردارید؛
این وظائف #مسئولین حکومت است.
از جمله‌ى چیزهایى که مردم را به بهشت نزدیک میکند:
بهبود #معیشت مردم است.
کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا.
جامعه‌اى که در آن:
فقر باشد،
بیکارى باشد،
مشکلات معیشتىِ غیر قابل حل وجود داشته باشد،
اختلاف طبقاتى باشد،
تبعیض باشد،
شکاف طبقاتى باشد،
حالت آرامش ایمانى پیدا نمیکند.
فقر، انسانها را به فسادمیکشاند،
به کفر میکشاند،
فقر را باید ریشه‌کن کرد.

پنج شنبه _ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
@mran_ir