بیانیه«شماره۱۱۷» شاخص «۲۲۵»مارئیس_جمهوری می خواهیم که اینگونه فکرکند :به دلیل اینکه آمریکا مستکبر است؛ تحریم هابرداشته نمیشود

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

هرمسئول ویا رئیس جمهوری که در #عمل ویا در #اظهارنظر؛آمریکاییها را #امیدوارکند؛ دربه شهادت رساندن #حاج‌قاسم_سلیمانی شریک است
 «۸۸»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!

شاخص «۲۲۵»
 ما #رئیس_جمهوری می خواهیم که اینگونه فکرکند :
به دلیل اینکه آمریکا مستکبر است؛ #تحریم هابرداشته نمیشود

(قسمت اول)
یعنی :
خودبرتربین است:
وقتی خودرا برتر دانست،
خود را محور دانست،
خود را اصل دانست،
نتیجه این میشودکه برای خودحقّ مداخله‌ی در امور بقیّه‌ی انسانها و بقیّه‌ی ملّتها را قائل است.
آنچه به نظر او ارزش محسوب میشود، بایست همه در دنیا تسلیم بشوند و قبول بکنند، گردن بنهند.
اگر چیزی که او ارزش میداند، دیگران قبول نداشتند، این به خودش حق میدهد در کار آنها دخالت کند،
به آنها تحمیل کند،
به آنها زور بگوید،
فشار بیاورد.
این خودبرتربینی موجب میشود که ادّعای تولیت امور ملّتها را داشته باشند،
ادّعای مدیریّت جهانی را داشته باشند،
خودشان را رئیس مجموعه‌ی عالم بدانند.
این خودبرتربینی، خود را دارای جایگاه ویژه‌ای در مجموعه‌ی اولاد آدم، مجموعه‌ی ملّتها، مجموعه‌ی انسانها دانستن، این اُسّ‌اساس و بزرگ‌ترین مشکل استکبار است.

اقدام ضروری :
ما از #صداوسیما می خواهیم که در مورد #مطالبات و دغدغه های رهبر معظم انقلاب ؛ بیش از این اطلاع رسانی و #پیگیری نماید؛لذا؛ به همین دلیل؛از ابتدا به دنبال راه اندازی #شبکه_ی مستقل #فرهنگی(با رویکرد مطالبه گری _ امر به معروف ونهی از منکر) از سوی #صداوسیمابوده ایم؛ که اخیراً رئیس محترم #صداوسیمای جمهوری اسلامی؛ موافقت اولیه ی خود را با راه اندازی این شبکه اعلام نموده اند.
بدین وسیله؛ از #مسئولین #صداوسیما می خواهیم که در اجرایی شدن این اقدام مبارک تسریع بعمل آورند.
پیگیری وتماس با #صداوسیما؛تاحصول نتیجه ازطریق شماره _۱۶۲

یکشنبه _ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 
@mran_ir