بیانیه ی شماره ۱۹۰شاخص ۲۶۴-نگاه به خانواده بخش اول

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

۲۸روز دیگر چه کسی را #انتخاب کنیم که #پشیمان نشویم

شاخص ۲۶۴-نگاه به خانواده
بخش اول:
۱-رئیس جمهور باید به این اصل معتقد باشد که:
#خانواده واحد بنیادی وسنگ بنای جامعه اسلامی وکانون رشدوتعالی انسان و پشتوانه سلامت وبالندگی واقتدار واعتلای معنوی کشور و نظام است.
۲-رئیس جمهور باید سمت وسوی حرکت نظام رابه ایجاد جامعه ای خانواده محور معطوف بدارد.

۳-رئیس جمهور باید در تنظیم لوایح و ایجادمقررات -برنامه ها-سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی ،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی، خانواده را محور قرار دهد.

۴-رئیس جمهور باید برای حفظ وارتقاء هویت اسلامی و ملی وصیانت از خانواده وجامعه ،کارکردهای ارتباطی خانواده و مسجد را برجسته وبا توجه به منابع وظرفیتهای در اختیار، موانع احتمالی را برطرف نماید.

۵-رئیس جمهور باید با ایجاد نهضت فراگیر ملی و با وضع سیاست های اجرایی وتنظیم لوایح و ایجاد مقررات تشویقی وحمایتی وفرهنگ سازی و ارزش گذاری، نسبت به ترویج وتسهیل ازدواج و تشکیل خانواده ونفی تجرد در جامعه وتشکیل خانواده متعالی براساس سنت الهی اقدام نماید.

۶-…..در بیانیه بعدی

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۲/۳۱

@mran_ir