نکته ی۱۰_۲ آنچه؛ ما باید بدانیم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

نکته ی۱۰_۲
آنچه؛ ما باید بدانیم 

البته اگر شما رئیس جمهور شدید،…..

رهبرمعظم انقلاب؛ درجمع روحانیون #شیعه‌واهل‌سنت کرمانشاه

روحانیون #وظائف اجتماعی هم دارند. روحانیون #بایستی در مسائل اجتماعی وارد شوند؛ منتها آن نکته‌ی اساسی این است که این ورود روحانی در مسائل اجتماعی باید ورود همراه با #روحانیت باشد، نه با تحکم؛ اگر با #تحکم شد، دیگر فایده‌ای ندارد.

خصوصیت روحانی این است که با روحانیت، #بااخلاق،بانصیحت، با ارائه‌ی راه، اطراف قضیه را آگاه کند، مشتاق کند، قانع کند، به یک کاری وادار شوند.

اگربا #تحکم شد، فایده‌ای ندارد.

روحانی باید در مقام روحانی عمل کند. البته اگر شما رئیس جمهور شدید:
در مقام #رئیس_جمهور یک وظیفه‌ی دیگری دارید،

در مقام #قاضی یک وظیفه‌ی دیگری دارید؛

اما در مقام #روحانی، وظیفه این است که:
 با زبان #روحانیت
و با زبان #انبیاء با مردم حرف بزنید؛
با #تحکم نباید باشد،
با روحیه‌ی #سیاسی‌کارانه نباید باشد.
@mran_ir